Page 10 - Es Busqueret 32
P. 10

Actualitat

    La reserva

    biològica de


    La Trapa
    Per Xavier Llabrés                                                                  La Trapa és una finca de 81 hectàre- (WWF, International Fund for Monuments,  Malauradament, aquell mateix any un greu
                                                                es situada al extrem sud-oest de la serra  Comitè Suís per a la Protecció de les Aus  incendi forestal cremà quasi la totalitat de
                                                                de Tramuntana, al municipi d’Andratx. El  i la Societat Zoològica de Frankfurt). Tam- la coberta vegetal. L’esdeveniment canvià
                                                                GOB (Grup Balear d’Ornitologia i Defen- bé va nèixer en aquell moment l’Associa- completament les prioritats de gestió de
                                                                sa de la Naturalesa) l’adquirí l’any 1980  ció d’Amics de La Trapa, amb l’objecte de  la finca i, per aquest motiu, durant tots
                                                                davant la pressió urbanística que l’ame- donar suport a la compra i a la gestió de  aquests anys una gran part dels esforços
                                                                naçava, mitjançant principalment d’una  l’espai.          foren dedicats a la recuperació de la cober-
                                                                subscripció popular. També s’hi sumaren  Fins l’any 1994 les tasques en què el  tura vegetal (sembra, protecció, etc.) i a la
                                                                altres iniciatives com subhastes, exposici- GOB i els seus voluntaris invertien temps i  prevenció d’incendis forestals (creació de
                                                                ons, concerts i loteria per recaptar-hi fons,  esforços foren bàsicament de recuperació,  punts d’aigua permanents, manteniment
                                                                i es rebé el suport de diferents entitats  manteniment i restauració arquitectònica.  de tallafocs, restauració del camí, etc).
                                                                conservacionistes d’àmbit internacional
  TONI MUñOZ 10 - EB32                                                                                                   EB32 - 11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15