Page 5 - Es Busqueret 32
P. 5

Editorial Anatomia de les aus


 El nostre compromís  Ara ja no et miren malament si tud oberta i, sobretot, activa. El vol de les aus (II)
 amb la natura passeges amb uns binocles per devora  Estem encara molt lluny del nivell
 la mar, fins i tot a l’estiu! ni et fan un
 repàs de dalt a baix quan entres a un  ornitològic d’altres països europeus,  Estructures per a conquerir
 especialment del centre i nord d’Eu-
 bar amb els prismàtics penjats al coll.
 No fa tants anys aixecar-se ben  Poc a poc estam fent normal la nostra  ropa, on milions de persones gaudei-
 de matinada per anar a veure aucells  activitat i, poc a poc també, més i més  xen de l’observació de la natura, molts  el cel: les plomes
 era vist com una “cosa rara”. No ho era,  gent s’interessa per l’ornitologia d’una  dels quals estan aquests dies per les
 però, fer-ho a la mateixa hora per anar  forma natural. nostres illes cercant un busqueret coa
 a caçar, que se veia i se veu com la  llarg per una garriga assolellada o mi- Per Lluís Parpal
 cosa més normal del món. Partir amb  Aquest fet representa també una rant extasiats un sebel·lí adormit a un
 fosca negra per anar a passejar per  important responsabilitat afegida que camp d’ametllers. Recordau que el seu
 una zona humida o pujar a la munta- hem adquirit quasi sense saber-ho, nombre els fa forts, el seu nombre els
 nya a observar aucells no tenia massa  però que és el nostre compromís com fa tenir capacitat de decisió, volem ser
 sentit per a la majoria de la gent. a observadors d’aus. Aquesta respon- nosaltres també decisius? Quants més
 sabilitat és el nostre propi exemple, siguem, millor. •
 Però d’un temps fins ara, el nom- la nostra manera de comportar-nos
 bre d’observadors d’aus ha augmentat  envers la natura. La gent ens obser-
 significativament i, a més a més, cada  va com a model de comportament
 any ens visiten més i més birdwatchers  i hem de donar tot de la nostra part
 procedents de tota Europa fins al punt  per transmetre uns valors en els que
 que a determinats moments de l’any  creim, una forma de viure la natura
 un petit exèrcit carregat amb prismà- que estimam.
 tics, telescopis i càmeres de fotos se
 mou pels camps de Mallorca a la recer- Els observadors d’aus són en
 ca d’espècies interessants. Això passa  certa forma fanàtics, pel seu entusias-
 especialment ara, a la primavera, quan  me sense mesura i la seva passió pel
 la migració de les aus està en la seva  món de les aus, però és un fanatisme
 plenitud i cada sortida se pot conver- amable que acull amb il·lusió als nous
 tir en una petita o gran aventura amb  adeptes a la causa. L’ornitologia és una
 l’esperança de poder observar les no- de les millors formes d’iniciar-se en el
 ves espècies que cada any passen per  coneixement de la natura i a nosaltres
 les Balears durant aquestes setmanes. ens correspon apropar l’ornitologia a
 quanta més gent millor, amb una acti-

    Introducció             troba un fòssil d’un ésser amb mandíbula  plomes. Aquestes evidències fan pensar
                      de rèptil i plomes d’au. Es tracta del co- als paleontòlegs que l’origen de les plo-
       Ningú discuteix que, si hi ha alguna  negut Archaeopteryx litiographica, d’una  mes no té una relació directa amb el vol
    cosa que caracteritza les aus, és la presèn- antiguitat d’uns 150 milions d’anys. D’aquí  sinó amb la capacitat de termoregular o
    cia de plomes com a important contribució  sorgeix la primera prova que les aus, la  mantenir la temperatura del cos.
    biològica al grup dels vertebrats. El 1861,  classe aus, prové d’uns avantpassats rep- Les plomes s’originaren per tant a
                      tilians coneguts fins aleshores com a dino-
    poc després que Darwin publiqués el seu
 CATI ARTIGUES llibre L’Origen de les Espècies es produ- saures. Posteriorment apareixerien altres  partir de les escates dels rèptils; de fet, les
                                        aus encara conserven les potes cobertes
                      fòssils d’aquests avantpassats que demos-
    eix una troballa importantíssima per a la
                                        d’escates molt similars a les que aquests
    ciència: en un jaciment centreeuropeu es
                      tren que no sols aquesta espècie tingué
                                        presenten.
 4 - EB32                                               EB32 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10