Page 8 - Es Busqueret 32
P. 8

nocturnes, com l’òliba (Tyto alba), gràcies  Muda i cura de les plomes
                                                                al seu silenciós vol associat a una excel.                Curiositats de les
                            a                                    lent visió crepuscular i oïda privilegiada  Atesa la importància de les plomes  plomes
                                                                són uns dels millors aliats que tenim en el  per a les aus no és d’extranyar que de-
                                                                control de rates i ratolins.    diquin una bona part del temps al man-  El pes de tot el plomatge pot su-
                                                                                  teniment del seu abric. Rarament podrem  posar un 20% del pes de l’au i moltes
                                                                  El disc facial que formen les plomes  observar una au que estigui descansant  vegades és superior al pes de l’esque-
                                                                de la cara de les rapinyaires nocturnes  sense arreglar-se les plomes, gratar-se,  let.
                                                                ajuda a dirigir els sons cap a la oïda, ac- netejar-se, etc.
                                                                tuant a manera d’una parabòlica i facil.li-                  El nombre de plomes a les aus
                                                                tant així la localització de les seves preses  Algunes espècies nocturnes i ardei- pot variar entre uns quants centenars
                b                                                habituals.             des tenen una pinta a l’ungla del segon  a més de vint-i-cinc mil en algunes es-
                                                                                  dit per tal d’arreglar-se i netejar-se les  pècies. Aquest nombre tambe és vari-
                                                                  Els ardeids tenen un plomissó espe- plomes.            able en un mateix individu per adap-
                                                                cial de creixement continu a la zona de              tar-se a les condicions climàtiques de
                                                                la pitrera que desprèn una pols finíssima i  La glàndula uropigial, present a la  cada estació.
                                                                que serveix per a desfer-se de restes del  majoria de les aus al pigostil, secreta una
                                                                mucus dels peixos que ingereixen i també  sustància oliosa que l’au agafa amb el bec  Les plomes constitueixen un
                c                                                per a distribuir a les plomes durant l’em- i distribueix per la superfície de la ploma  dels millors abrics per a mantenir la
                                                                polainament.            per donar-li l’estructura i consistència  temperatura; de fet, les aus tenen una
                                                                                  adequada i protegir-la de l’aigua i d’altres  temperatura al seu cos molt elevada,
                                                                  Les anàtides i les aus marines te- agents externs.      si la comparem amb els mamífers, ja
                                                                nen en general un plomatge intern tupid i                que està al voltant dels 40ºC.
     1                          2                                 molt dens per a conservar la temperatura  Altres sistemes de manteniment de
                                                                i asegurar la impermeabilitat en els durs  les plomes són el gratat, els banys amb
                                                                hàbitats i condicions en què viuen. Tot i  aigua, sol, arena o terra i l’aplicació directa
                                                                així algunes aus bussejadores com els  o indirecta de formigues. Tots aquests sis- són els adequats.
                                                                corbmarins i corpetasses (Phalacrocorax  temes ajuden a tenir el plomatge estruc-
                                                                sp.) mantenen un grau d’impermeabilitat  turat, net i lliure de paràsits i l’aplicació  De les formes de les plomes i de
                                                                intermedi per a permetre les capbussa- d’un o l’altre depèn de les espècies i les  l’aerodinàmica del vol en parlarem al pro-
                                                                des perllongades amb la mínima despe- seves adaptacions.     per capítol. •
                                                                sa energètica, fet que hauran de pagar
                                                                posteriorment amb llargues estades al sol  La muda o reemplaçament del plo-
                                                                amb les ales estirades per a aixugar-se.  matge es produeix quan finalitza la tem-
                                                                (imatge 3)             porada de reproducció en les espècies
                                                                                  sedentàries. Les migrants poden mudar
                                                                  Els estruços i altres aus que han per- parcialment en acabar la reproducció,
                                                                dut la capacitat de vol tenen un plomatge  però moltes vegades acaben la muda un
                                                                poc estructurat i ordenat, ja que no és  cop han arribat al lloc d’hivernada. La
     3                          4                                 necessària la funció aerodinàmica del vol,  muda requereix una important despesa
                                                                però tot i viure en general a zones càlides  energètica i uns requeriments tròfics òp-
                                                                els ha de permetre conservar la tempera- tims en quantitat i qualitat. És per això
    Imatge 4. Els colors: mimetisme, festeig i exhibició. 1. a) Enganyapastors (Caprimulgus europaeus); b) Ganga ibérica (Pterocles alchata), c) Perdiu  tura del cos. que s’evita en temporades d’elevat des-
    (Alectoris rufa), 2. Paó (Pavo cristatus); 3. Collverd (Anas platyrhynchos); 4. Ibis escarlata (Eudocimus ruber)
                                                                                  gast energètic (reproducció i migració) o
                                                                                  quan els recursos tròfics disponibles no
    es filtren a les aigües salobres on pastura  dels resultats de la coloració de les aus, rops apiaster). Tothom diria que aquest
    aquesta espècie. L’ibis escarlata és un al- que permet que s’amaguin de possibles  preciós aucell, que s’alimenta bàsicament
    tre exemple de coloració per acumulació  depredadors; així, les femelles de moltes  d’himenòpters, presenta gairebé tots els
    de carotens a les seves plomes.   espècies tenen un plomatge més críptic  colors. Per desgràcia, la pèrdua de moltes
                      per a evitar ser descobertes durant la in- de les àrees de cria a Balears a causa de
       Finalment, les porfirines són respon- cubació i protecció de la prole. Tenim es- les infraestructures humanes ha rarificat
    sables dels colors verds i d’alguns tons  pecialistes en aquest tipus de colors, com  aquesta espècie com a nidificant, tot i que
    marrons, tot i que no són tan freqüents  poden ser les cegues (Scolopax rusticola)  s’observa de forma abundant durants els
    entre les aus.           o els enganyapastors (Caprimulgus sp.)  pasos migratoris.
                      que tant confien en el seu mimetisme
       Però la cosa no estan fàcil, ja que  que pràcticament les haurem de trepitjar
    a més de les combinacions d’aquests tres  perquè aixequin el vol. Contràriament, els
    tipus de pigments, tenim unes petites mo- mascles es pinten principalment a l’època Adaptacions especials de
    dificacions estructurals de la queratina que  de reproducció per a atreure la parella i  les plomes
    reflecteixen i/o absorbeixen determinades  aconseguir transmetre els seus gens a les
    longituds d’ona de la llum i produeixen co- properes generacions de l’espècie, ja que  En alguns casos hi ha adaptacions
    lors com el blau de l’arner (Alcedo atthis)  una millor coloració generalment és símp- especials, com en el cas de les estrigifor-
    o el gaig blau (Coracias garrulus). Els mi- toma d’un bon estat de salut. Els polls de  mes (mussols i òlibes) que tenen uns ser-
    ralls de les ales de les anàtides produeixen  moltes espècies també tenen un plomatge  rells a la part anterior de la primària més
    iridiscència i canvien fàcilment de color en  amb colors que imiten l’entorn per a pasar  externa per a evitar fer renou durant el
    funció de l’angle amb què incideix la llum.  desapercebuts.      vol de caça a les hores crepusculars i noc-
    Les plomes de la coa del paó o els reflexos               turnes. Si les observem amb microscopi,
    que produeixen moltes aus fosques com  Podríem parlar durant moltes pàgines  aquestes plomes tenen també la superfície
    els estornells en són un bon exemple. sobre els colors i els seus diferents efectes  com de vellut si les comparem amb altres
                      i funcions, però no podem tancar la secció  de les rapinyaires diürnes (imatge 5). Tot i
       El mimetisme o cripsi (capacitat  del color sense anomenar una espècie que
    d’ocultarse imitant a l’entorn) és un altre  ens visita tots els estius: l’abellerol (Me- la mala fama d’algunes de les rapinyaires  Imatge 5. Detall del cantell anterior de la primària més externa d’una rapinyaire nocturna (esquerra), òliba (Tyto alba) i d’una diurna, Aligot (Buteo
                                                                buteo).
     8 - EB32                                                                                                      EB32 - 9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13