Page 6 - Es Busqueret 32
P. 6

epidèrmiques (de fet, les aus no suen,    A més d’aquestes plomes de contorn  aquesta característica que també està de- Els carotenoids determinen els co-
                                        sinó que disposen d’altres mecanismes   tenim altres tipus de plomes, com el plo- terminada, en la majoria dels casos, per  lors que van del groc al vermell, produ-
                       1                 per a regular la temperatura del cos). La   missó, amb una funció bàsicament d’aïlla- les plomes.         int una quantitat de tons increïbles, com
                                        glàndula més característica és la uropigial,  ment tèrmic i que es presenta a les capes                la magnifica coloració dels flamencs que
                                        que té com a missió proporcionar uns olis   més adherides al cos, especialment en els  L’exposició a agents externs i els  any rere any podem observar a les zones
                                        especials per a mantenir les plomes. Està   pollets en els seus primers estadis; també  banys en determinades terres proporcio- humides de les Balears. Això sí, aquest
                                        situada a la part dorsal, sobre la inserció  existeixen vibrises o brides semblants a  nen coloracions característiques a les plo- tipus de pigments s’han d’ingerir amb la
                                        de les plomes rectrius de la coa (a la zona  pèls - moltes vegades situades al voltant  mes d’algunes espècies com el trencalòs  dieta; en el cas dels flamencs, són apor-
                                        del pigostil) i les aus distribueixen amb el  de la boca i ulls amb funcions variades - i  (Gypaetus barbatus). Però els infinits co- tats per la ingesta dels petits crustacis que
                                        bec la seva secreció per les plomes.      les filoplomes distribuïdes per tot el cos,  lors i matisos que podem apreciar a les
                                                                probablement amb funcions sensorials i  plomes de les aus deriven bàsicament de
                                          El cos de les aus està cobert de plo-   algunes vegades ornamentals.    dos factors propis:         Els tipus de plomes
                                        mes, que són estructures epidèrmiques
                                        complexes formades per queratina, molt     Però, al contrari del que puguem  a) Dipòsit de tres tipus de pigments  1. Plomes de contorn (presència
                                        resistents però lleugeres i flexibles a la  pensar, les plomes no només serveixen  durant el creixement de la ploma (melani- de raquis, barbes, bàrbules i barbicel.
                                        vegada. La presència de plomes suposa   per a volar o termoregular sinó que també  nes, carotenoids i porfirines), i  les)
                                        un avanç molt important davant d’altres  tenen moltes altres funcions com la pro-
                                        formes de vol, ja que permet, mitjançant    tecció, impermeabilització, festeig, comu- b)  Modificacions estructurals de la  a) Plomes de vol. Rèmiges de les
                                        la muda, que es renovin de manera seri-    nicació visual i sonora, mimetisme (crip- superfície de la ploma.  ales: primàries, secundàries i terci-
                       2                 ada, sense comprometre el vol, i també  si), alimentació o transport d’aigua, entre  Les melanines determinen els colors  àries. Rectrius de la coa o timone-
                                        fa possible un ràpid reemplaçament en   d’altres.              negres, grisos i marrons. Són pigments del  res.
                                        cas que en perdin alguna. Les aus dedi-                      metabolisme del propi individu. Espècies  b) Cobertores (ales i cos)
                                        quen una gran part del temps a la seva                       com les falzies (Apus apus) o les gavines
                                        cura i manteniment - un procés anomenat                      (Larus sp.) presenten bàsicament aquests
                                        empolainament de les plomes-, ja que un    Funcions de les plomes, els     tipus de pigments. Són sens dubte els  2. Plomes funcionals (generalment
                                        plomatge en males condicions o deteriorat   colors               pigments més abundants entre les aus.  no mantenen estructura de ploma de
                                        suposa una minva important en les capa-                      La queratina extra necessària pel depòsit  contorn)
                                        citats de supervivència de l’individu i fins    El color de les plomes ha evolucio- de melanina confereix a les plomes una
                                        i tot la mort en pocs dies en cas d’altera-  nat i ha derivat en aspectes oposats en  resistència, durabilitat i protecció especi- a) Plomissó (manteniment de la
                                        cions greus.                  la mateixa espècie i fins i tot en el mateix  al davant els agents externs; per aquest  temperatura).
                                                                individu. Mimetisme/cripsi enfront d’exhi- motiu les zones més sotmeses a desgast  b) Vibrises o brides (funció tàctil o
                                          Les plomes que, com ja hem dit,   bició, festeig i/o marcatge territorial. El
                                        són homòlogues a les escates dels rèptils,   color és tan fonamental per a la vida de  (com són les puntes d’ales de les gavines)  de captura d’insectes, com als en-
                                        s’originen dels fol.licles, que tenen uns  les aus com ho és el vol. La comunicació  són més fosques o negres. Es pot dir que,  ganyapastors).
                                        petits músculs que permeten moure-les   entre individus, la reproducció i la supervi- excepte les aus albines, totes tenen mela- c) Filoplomes (principalment senso-
                                        i orientar-les. Aquest fet és esencial, ja  vència està directament relacionada amb  nines en major o menor grau a la coloració  rials).
                                        que la termoregulació, l’aerodinàmica i la                     de les plomes.
                       3                 comunicació visual depenen de la correc-
                                        ta posició i orientació de les plomes per
                                        a cada moment del vol, temperatura o
                                        comportament de l’au. Una vegada està
                                        completament desenvolupada, la ploma
                                        és una estructura morta i dependrà dels
                                        cicles de muda, condicions ambientals, le-
                                        sions o alteracions per canviar-la per una
                                        de nova, que es nodrirà del mateix fol•licle
                                        fins a completar el seu ràpid creixement.
                                          La distribució de les plomes no es
                                        presenta de manera regular per tot el cos,
                                        sinó que es localitzen en unes zones de-
                                        nominades pterils. Les zones del cos sen-
                                        se plomes es denominen apteris i queden
                                        completament cobertes per les plomes
                                        que s’originen als pterils.
     Imatge 2. Parts i estructura d’una ploma de vol de milana, Milvus milvus. Barbes (1), bàrbules  Les plomes vertaderes són les que
     (2) i barbicel·les (3).
                                        veim externament i que donen la típica
                                        silueta fusiforme a les aus. Tenen un eix                  2
       L’estructura de les plomes està for- que sigui renovable. Així són les plomes,  o raquis buit a la part inferior, denomi-                    5
    mada per queratina, a l’igual que el pèl,  i l’evolució ha fet possible que aquestes  nat canó. Del raquis surten obliquament  1
    les ungles o les capes dèrmiques externes  estructures existeixin. Sense plomes, no  les barbes –estructurades com a petites
    dels mamífers. La insolubilitat a l’aigua i la  existirien les aus, o no serien tal com les  plomes- , d’aquestes en surten les bàrbu-                          3
    resistència als enzims la converteixen en  coneixem actualment.    les i, a la vegada, d’aquestes darreres les
    una estructura molt adequada per estar               barbicel·les, que són ganxets microscò-
    exposada contínuament als agents atmos-                 pics encarregats de la cohesió i estructura
    fèrics.                                 de la superfície de les plomes de contorn                                   4
                      Formació i estructura de      de l’au (imatge 2). La textura que creen
       És difícil imaginar una estructura que  les plomes        aquestes estructures és tan perfecta que                                                        TONI MUñOZ
    acompleixi al mateix temps les funcions de               permet a les ales i a la coa formar el pla de
    termoregulació, coloració, aerodinàmica,  L’ integument o pell de les aus és  sustentació necessari per al vol, formant
    impermeabilitat, lleugeresa, flexibilitat i  molt prim i amb molt poques glàndules  una capa totalment impermeable a l’aire. Imatge 3. Corpatassa (Phalacrocorax carbo) eixugant-se les ales i mostrant les primàries (1), secundàries (2), terciàries (3), rectrius o timoneres (4)
                                                                i cobertores (5).
     6 - EB32                                                                                                      EB32 - 7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11