Page 2 - Es Busqueret 38
P. 2

A través de l’objectiu - Una imatge de natura
    Rata-pinyada gran, Myotis myotis

     Nikon D300, Nikon 500mm, 1/200seg, f/8, ISO200, flash Nikon SB900, trespeus.
                                          Miquel Àngel Gual
      Durant més de dos anys vaig col·laborar en les tasques d’estudi, topografia i explo- (Palma, 1967) Vaig tenir la primera càmera reflex l’any
    ració de les coves de la zona de cala Anguila amb el Grup Nord de Mallorca. Gràcies a  1987, introduint-me dins el món de la fotografia com un
    les feines realitzades, avui formen part de la xarxa Natura 2000 i algunes estan cata- aficionat més. Als anys 90 em vaig formar com a tècnic
    logades com a LIC.                             audiovisual i aconseguint treballar-hi professionalment.
      Coneixia molt bé l’hàbitat i la zona d’aparellament de la ratapinyada gran (Myotis  La meva passió per la natura és la que m’ha animat a
    myotis), ja que havia acompanyat moltes vegades els topògrafs terrestres a les galeries  fotografiar i filmar la biodiversitat de les nostres illes, des
                                          de filmacions subaquàtiques, fotografia de coves o de
    i sales on es pengen pel seu descans diürn. El dia que vaig fer la foto, en companyia de  paisatge a macros d’invertebrats i flora, aus i mamífers,
    Xavier Gassó, va ser un d’aquells en què tots els sants ajuden. Només entrar a la gale- fotografia nocturna i astrofotografia. A hores d’ara el meu
    ria ens topàrem amb una parella de ratpenats entusiasmats amb el seu festeig i, tant  arxiu comença a tenir un cert volum, encara que com deia
    els feia que hi hagués espectadors devora seu. Anaven a la seva: aferrades, carícies,  Ansel Adams, si has fet dotze fotografies bones en un any,
    mossegades pel clotell... Quin espectacle!                 has fet una bona feina. Cerc l’originalitat i qualitat enfront
      Vaig fer algunes fotografies i la resta del temps ens quedàrem contemplant aquests  de quantitat, respectant el codi ètic de fotografia de natura,
    dos mamífers, que continuaren amb els seus jocs durant més de vint minuts. Vàrem  independentment del temps i l’esforç
    arribar a pensar que presenciàvem una còpula. Aquest dia va ser un regal que ens va  que hagi dedicat a cada fotografia,
                                          que vos puc assegurar, no és poc.
    deixar la natura, supòs que per tantes hores de dedicació desinteressada al món de
    l’espeleologia, o així ho vull pensar.
     2 - EB38
   1   2   3   4   5   6   7