Page 4 - Es Busqueret 38
P. 4

Editorial


       El llibre Plagas de insectos en enorme importància en les sobtades cions al·lèrgiques en contacte amb
    las masas forestales españolas, edi- caigudes de la població. Segueix els pèls urticants que poden dificul-
    tat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca enumerant altres espècies parasità- tar les tasques silvícoles.
    i Alimentació l’any 1981, pel que fa ries, com també els predadors com   Dit tot això així i aviat, passats
    a la forma de combatre la processi- el ferrerico i el ferrerico blau, puputs,  els anys i observant, hom pensa que
    onària del pi (Thaumatopoea pytio- corbs, rates cellardes, ratapinyades,  per una banda la cuca del pi té prou
    campa), dedica una especial aten- formigues vermelles, cigales, vespes  enemics, estabilitzadors naturals
    ció als tractaments químics massius que ataquen les papallones etc. Fi- que allò que menys han de menester
    on, a part de mencionar la recent, nalment, fa menció a malalties pro- és una fumigació aèria que debiliti la
    aleshores, incorporació del Difluben- vocades per virus, bacteris o fongs  seva funció natural per controlar un
    zuron en tractaments aeris contra propis de l’ecosistema, que poden  excés de població de processionària,
    l’eruga, parla també d’altres produc- arribar a afectar en proporcions im- uns enemics , que, d’altra banda, fan
    tes com el Triclorfon per a disminuir portants si el període d’enterrament  una funció ecològica en processar
    l’ús del DDT. Seguidament, la publi- coincideix amb un període plujós,  les fulles verdes dels pins en excre-
    cació enumera altres procediments per exemple.           ments molt més assimilables per a la
    de lluita com tallar i cremar les bos- Quan aquest document es refe-  formació d’humus nutrient del bosc
    ses, aplicacions puntuals químiques  reix als danys que provoca la cuca que la descomposició difícil de les
    sobre aquestes amb DDT-Lindano,  als pins, allò que crida l’atenció, en acícules seques.
    destruir-les amb tirs d’escopeta, es- un llibre, cal dir-ho, de referència a
    quers amb feromones, adequació de  escoles i enginyeries forestals —a  En conclusió, la fumigació quí-
    l’estructura forestal per a facilitar la  més de ser la justificació del Govern  mica amb Difluobenzuron, o biològica
    lluita contra la plaga, etc. Tot sempre  Balear per mantenir un tractament  amb Bacillus thuringiensis, dels eco-
    baix d’un prisma d’explotació fores- tan agressiu com flitar químicament  sistemes forestals, a part de l’alegria
    tal, cal no oblidar-ho.                         econòmica comercial i de just agraï-
                      amb mitjans aeris— és la poca enti-
       En referència amb els enemics, tat, els pocs danys reals, avaluables,  ment als promotors amb els doblers
    aprofitadors o integradors naturals que la cuca provoca a la massa fo- de tots, el que fa és afeblir el fun-
                                        cionament d’autoregulació de l’eco-
    del subjecte biològic de la processio- restal, als pinars. Literalment el lli- sistema i crear i potenciar amb més
    nària, cita els paràsits d’ous, erugues bre diu: “La defoliació no impedeix  virulència allò que diu combatre, la
    o crisàlides, dues vespes (Tetras- la nova brotada, l’arbre pot, a poc a  plaga. •
    tichus tibialis i Oencyrtus pityocam- poc, recompondre tot el seu sistema
    pae) que poden arribar a destruir el foliar. Però, fins que aquest procés
    60% dels ous d’una població, parà- no es completi, els creixements se-
    sits específics com la mosca Phryxe ran inferiors als normals”. A regions
    caudata o la Compsilura concinnata, d’escassa pluviositat les defoliacions
    freqüent a les Balears i també Erigor- poden ser desastroses, segueix. Però
    gus femartor o Villa brunnea, que, causa de la cuca o de la sequera?
    segons la guia, pot arribar a tenir una Parla també de les possibles afecta-     JAuME LLINÀS

     4 - EB38
   1   2   3   4   5   6   7   8   9