Page 3 - Es Busqueret 38
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari

                          A través de l’objectiu   16   Notícies del món
                       2   Rata-pinyada gran         per Maite Serra-Franco
                          per Miquel Àngel Gual
                          coordina Margalida Roig    18  El cel també és seu

                       4                    Nathusius
                          Editorial             Ratapinyada de
                                            per David García i
                                            Domingo Trujillo
                       5   Aquí què hi veus          Es Busqueret se’n va de
                          Cucui reial


                          per Pere Garcias      22 viatge
                                            Alt Pirineu
                                            per Josep Manchado i
                        6  Actualitat             Maties Rebassa
                          Escola de natura
                          per Alejandro Martínez-Abraín 34
                          d’Esporles             Identificació
                                            Becassineta i valona
                                            per Cristina Fiol i Miquel Morlà
                      10   A la recerca de          Més que aucells
                          Naturalisme

                          l’autèntic         36   Hydrous pistaceus
                                            per Inmaculada Férriz i
                          seabirdwatcher del          Xavier Canyelles
                          Mediterrani
                           per Anita Bonilla, José Manuel  Quadern de camp
                          Igual, Meritxell Genovart i 42  per Steve Nicoll
                          Daniel Oro                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears Fotografia de portada:
                       Número 38 - Tardor 2014 - Publicació gratuïta. Llucareta, Serinus
                       www.esbusqueret.com - ornitologia@gobmallorca.com citrinella
                                              Autor: Maties Rebassa
                       Edita
                          GOB - Grup Balear d’Ornitologia
                          i Defensa de la Naturalesa
                          Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                          www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Manuel Suàrez
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Cristina Fiol, Maite Serra
                       Revisió lingüística
                       Magdalena Prohens
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       Col·laboren en aquest número:
                       Pep Arcos, Anita Bonilla, Xavier Canyelles, Inmaculada Férriz, David Garcia, Pere J. Garcias,
                       Meritxell Genovart, Miquel Àngel Gual, José Manuel Igual, Joan Vicenç Lillo, Jaume Llinàs, Josep
                       Manchado, Alejandro Martínez-Abraín, Rafel Mas, Miquel Morlà, Steve Nicoll, Daniel Oro, Maties
                       Rebassa, Margalida Roig, Maite Serra-Franco, Domingo Trujillo, AFONIB, Marcabrera, SOM.
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.
                                                    EB38 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8