Page 7 - Es Busqueret 38
P. 7

L’Escola de Natura d’Esporles va
                                        néixer fa poc més d’any i mig (fe-
                                        brer de 2013). Sorgí després d’un il-
                                        luminant viatge a Kenya de qui subs-
                                        criu i de la necessitat de fer alguna
                                        cosa per canviar les coses en el món
                                        quant a respecte i conservació de la
                                        biosfera.
                                          No estava al nostre abast evitar
                                        la persecució de la megafauna afri-
                                        cana, però sí educar la població del
                                        nostre entorn laboral. Els membres
                                        de l’Escola som, en la seva majoria
                                        (però no tots), membres de l’Institut
                                        Mediterrani d’Estudis Avançats (IME-
                                        DEA) amb seu a Esporles, i bona part
                                        residim en aquesta bella població
                                        mallorquina. Ja van sortint algunes
                                        claus, doncs.
                                          L’Escola es nodreix de gent mo-
                                        tivada i estudiosa de la naturalesa,
                                        que sent la necessitat de contagiar
                                        els seus conciutadans (convilatans
                                        seria més exacte i amb molta hon-
                                        ra) amb les seves inquietuds. un al-
                                        tre dels aspectes importants per en-
                                        tendre la nostra exitosa implantació
                                        a Esporles és de tall històric. En el
                                        passat (fa unes dècades) va existir
                                        un precedent de l’Escola anomenat
                                        Centre d’Interpretació del Medi, que
                                        va liderar Albert Català. L’Escola,
                                        sense saber-ho, s’ha convertit en la
                                        continuació d’aquell projecte, que
                                        es va extingir per h o per b. Des del
                                        principi comptàrem amb el suport
                                        incondicional de l’excepcional equip
                                        de Govern (jove, innovador, social)
                                        d’Esporles i també de la direcció de
                                        l’IMEDEA. Tots dos aspectes han es-
                                        tat rellevants. A això sumaria el fet
                                        de no haver-nos constituït com a as-
                                        sociació, ja que les nostres activitats
                                        no han requerit la col·laboració del vil
                                        metall, font a la llarga de problemes.
                                        Tot el que hem fet fins ara ha estat
                                        de manera absolutament desinteres-
                                        sada. Ni un sol euro ha corregut per
                                        les nostres venes. L’edició d’un tirat-
                                        ge de 100 samarretes va ser sufra-
                                        gada des de les nostres pròpies but-
                                        xaques i, posteriorment, recuperada
                                        sense guanys.
                                          L’Escola ha vingut també a om-
                                        plir un buit que hi havia a Esporles
                                        (i a tot Mallorca). És el buit de la in-
                                        terpretació de l’entorn natural des
                                        d’una base científica. Hi ha nombro-
                                        sos clubs d’esplai, de muntanyis-
                                        me, d’aventures, ecologisme, grups
                                        de consum, etc. però el nínxol que
                                        l’Escola ha ocupat estava vacant, fet
                                        que descobrírem amb el temps. No
               Observació d’aus forestals als voltants d’Esporles a l’estiu.
                                                    EB38 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12