Page 10 - Es Busqueret 40
P. 10

Com es pot veure a la Taula 1,
    són dues les  espècies més abun- Espècie            Prenupcial    Postnupcial
    dants: el falcó vesper (Pernis apivo- Neophron percnopterus      <1%        <1%
    rus) i l’arpella (Circus aeruginosus),  Pandion haliaetus        <1%       <1% - 4%
    seguides per xoriguers, àguiles cal- Aquila pomarina        <1%        <1%
    çades, falconets, falcons torters...  Aquila pennata         2% - 4%     10% - 15%
       És molt destacable aquí el per-  Circaetus gallicus        <1%        <1%
    centatge tan gran que suposa el pas  Milvus milvus          1% - 4%       <1%
    d’arpelles i altres aus de mida re- Milvus migrans       2% - 9%      <1% - 2%
    lativament petita. Aquestes aus es  Circus aeruginosus      19% - 39%     34% - 43%
    veu que no tenen gaire dificultats  Circus cyaneus         <1%        <1%
    en aventurar-se en alta mar i, per  Circus pygargus      <1% - 2%      <1% - 3%
    això, aquí mostren percentatges de  Circus macrourus        <1%        <1%
    presència molt més elevats que als  Buteo buteo         2% - 30%      <1% - 2%
    llocs tradicionals d’observació d’aus  Pernis apivorus      15% - 65%     16% - 39%
    planadores. Fins i tot les xifres ab- Accipiter nisus     1% - 10%      <1% - 7%
    solutes no desmereixen les que s’ob-  Falco tinnunculus       2% - 13%      3% - 23%
    serven a aquells llocs: seria el cas  Falco naumanni       <1%        <1%
    de les arpelles, que per alguna raó  Falco vespertinus      <1%        <1%
    es veuen més a les nostres Illes que  Falco subbuteo         2% - 5%      1% - 4%
    a altres indrets considerats a priori  Falco columbarius      <1%        <1%
    com a més adequats.

       També és destacable, per exem- Taula 1. Espècies vistes en migració, amb els seus percentatges sobre el total d’aus observades a
    ple, la relativa abundància d’aligots,  cada passa migratòria.
    sobretot alguns anys freds en què
    poden convertir-se en una de les es-
    pècies més abundants (val a dir que
    hi ha anys que quasi no se’n veuen).
    A l’estret de Gibraltar aquesta espè-
    cie pràcticament no s’observa; en
    canvi, aquí no és gens rara.
       Evidentment, mentre s’espera
    l’arribada de les grans aus planado-
    res, els observadors poden gaudir
    igualment de moltes altres aus que
    també es concentren als mateixos
    indrets, com ara abellerols, oronelles
    o falzies. Això sense contar els ra-
    pinyaires locals que, és clar, sempre
    fan les delícies dels observadors.
                                                        JUANJO BAzáN

    La fenologia migratòria       Arpella cendrosa, Circus pygargus
       La migració primaveral comen-
    ça dins el mes de març (encara que
    a l’acabament de febrer ja es pot
    veure algun rar migrant) i no acaba
    fins a les darreries de maig o, fins
    i tot, començaments de juny. En tot
    cas, quan es pot observar una major
    diversitat d’espècies és dins el mes
    d’abril.

       Les primeres espècies en pas-
    sar són les presaharianes, és a dir,
    aquelles que no han creuat el Sàhara
    i en canvi han passat l’hivern al li-
    toral mediterrani. Es tracta dels ali-
    gots, algunes arpelles primarenques,
    qualque rara esmerla o, encara que
    no siguin rapinyaires, algunes grues.                                  ADOLFO FERRERO
    Dins abril, com s’ha dit, la varietat és
    màxima, en canvi al maig ja es po-  Àguila marcenca, Circaetus gallicus

     10 - EB40
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15