Page 5 - Es Busqueret 40
P. 5

Participa                                              Per Xavier Llabrés


       L’any passat, a iniciativa de la l’home, és encara una desconeguda posar-nos directament en contacte
    comissió d’ornitologia i gràcies a en molts aspectes.       amb la coordinació a Mallorca: pro-
    un acord de col·laboració amb l’ICO   L’ICO, dins el marc de feina con- jectecabots@gmail.com.
    (Institut Català d’Ornitologia), es va  junta i col·laboració, ens facilita l’en- Ara ja ha començat una nova
    engegar un programa de llarg re- trada de dades i anàlisi posterior dins temporada i per això us animem a
    corregut al GOB: el Projecte Cabots.  la plataforma amb la qual treballa a inscriure-us-hi i formar part activa
    Aquest projecte neix des de l’interès  tot Catalunya: www.orenetes.cat. del voluntariat ornitològic! És una
    pel seguiment d’una de les espècies  Nosaltres podem donar-nos-hi d’al- fantàstica ocasió per familiaritzar-
    més lligades a l’home durant el seu  ta com usuaris i introduir dades amb se amb la metodologia de censos i
    període de cria, el cabot (Delichon  facilitat gràcies a un sistema pràctic i aprendre d’aquests veïns que ame-
    urbicum), amb la intenció de conèi- senzill, tot i que, en cas que tenguem nitzen anualment els carrers de po-
    xer la presència, estat i evolució de  problemes, podem visualitzar tutori- bles i ciutats de les nostres illes.
    la nostra població nidificant.
                      als molt entenedors i clarificadors o
       Una de les parts més interes-
    sants del projecte és l’ampli ventall
    de possibles voluntaris que, de ma-
    nera individual o col·lectiva, ja sigui
    amb la família o l’escola, hi poden
    participar mitjançant un senzill cens
    de nius, observant-ne l’estat i la seva
    ocupació. A més, cadascú s’encarre-
    ga voluntàriament de les quadrícules
    que tria i troba adient, així que cada
    voluntari pot censar la quadrícula
    més propera a ca seva i participar-hi
    ampliant el coneixement d’aquesta
    espècie que, tot i la seva relació amb


                           Mapa de participació 2014
     Participar-hi és molt senzill!


     Recorda que el cens es realitza de l’1 al 31 de maig i del 15 de juny al 31 de juliol.

                                                    EB40 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10