Page 9 - Es Busqueret 40
P. 9

DANIEL HINCkLEy    migratòries, però l’aproximació als  Les espècies          pogut documentar amb la precisió
    punts més adequats per abandonar                  necessària, com ara alguns proba-
    les nostres Illes, que evidentment  Durant tots aquests anys d’ob- bles aligots calçats (Buteo lagopus) o
    són diferents en cada passa, fan que  servació del pas migratori (més de 12  dues àguiles enormes i majestuoses
    les trajectòries seguides per les aus  ja), s’han observat ni més ni menys  que varen ser temptativament iden-
    difereixin. A les imatges 1 i 2 hem  que 19 espècies, més algunes altres  tificades com àguiles imperials orien-
    intentat mostrar quines són les prin- que, tot i no ser rapinyaires diürns,  tals (Aquila heliaca) i que, d’haver-se
    cipals rutes seguides per les aus en  també es comptabilitzen als matei- pogut documentar millor, s’haurien
    cada passa migratòria. Les fletxes  xos llocs (cigonyes blanca i negra,  convertit, possiblement, en l’obser-
    més gruixades mostren les rutes que  grua o mussol emigrant). Algunes de  vació més rara de tot l’any a l’àm-
    segueixen un major nombre d’aus.  les espècies observades són autèn- bit estatal! Aquestes espècies, en
    S’ha de dir, en tot cas, que aquests  tiques rareses, amb molts pocs re- tot cas, no han estat sumades i per
    mapes són una simplificació de la re- gistres previs a les Balears i a Espa- tant no apareixen a la taula següent,
    alitat, ja que no totes les espècies es  nya, com ara l’arpella pàl·lida russa  i tampoc altres rapinyaires que, com
    comporten de la mateixa manera, i,  (Circus macrourus) o l’àguila crida- el falcó pelegrí (Falco peregrinus) o
    per exemple, els falcònids més petits  nera petita (Aquila pomarina). Fins  el falcó marí (Falco eleonorae) són
    (xoriguers, esmerles, falconets...)  i tot s’han observat altres possibles  de cens molt complicat als punts de
    poden decidir tirar pel camí d’enmig,  rareses que, per desgràcia, no s’han  control de la migració.
    sense anar a cercar els caps pro-
    minents, com fan les aus de major
    mida.
       Com es pot veure, a la migració
    primaveral el gruix del pas es con-
    centra per la península de Formen-
    tor (amb l’Atalaia d’Albercutx com a
    millor lloc per a observar-lo), si bé
    també hi ha sortides d’aus planado-
    res per altres punts de la Serra Nord,
    i també a la península d’Alcúdia i al
    nord de les muntanyes d’Artà. A la
    migració tardoral el millor lloc per
    observar la partida d’aus cap al con-
    tinent africà és Cabrera. Dins Mallor-
    ca, el Cap de ses Salines és un molt
    bon lloc alternatiu, si bé també hi ha
    aus que surten per Calvià i Andratx.                                  JUANJO BAzáN
                       Arpella russa, Circus macrourus

                                                    EB40 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14