Page 8 - Es Busqueret 40
P. 8

estret de Messina secundàriament).
    Les Illes Balears es troben allunya-
    des d’aquestes grans vies migra-
    tòries d’aus planadores i, per això,
    tradicionalment s’ha pensat que eren
    molt poques les rapinyaires que es
    deixaven veure aquí.
       Però aquesta percepció ha anat
    canviant en les darreres dècades,
    gràcies a la inversió de moltes hores
    d’observació del pas migratori que
    ha realitzat un grapat d’entusiastes
    de les aus, dels rapinyaires i de la
    migració, molts dels quals pertanyen
    al Grup d’Observació de Rapinyaires
    d’Albercutx (GORA).

       En realitat, ja es disposava d’al-
    gunes dades interessants, recollides
    per l’equip de Joaquín Araújo en la dè-
    cada dels 70 del segle passat a l’arxi-                                 JUANJO BAzáN
    pèlag de Cabrera. Posteriorment, en  Falcó vesper, Pernis apivorus
    la dècada dels 90 es realitzaren en
    aquell arxipèlag diverses campanyes
    específiques d’observació de rapi- fenologia migratòria de les espècies, guides per les aus que s’aventuren a
    nyaires en migració (tant primaveral  la composició per classes d’edat i al- creuar la Mediterrània per Mallorca i
    com postnupcial) que mostraren com  tres dades interessants, com el gre- Cabrera, quines són les espècies més
    el pas de rapinyaires per les nostres  garisme de cada espècie, les altures interessants, la seva fenologia i algu-
    illes no era simplement testimonial,  de vol, etc.           nes peculiaritats i curiositats que fan
    sinó que podia arribar a assolir unes  Finalment, un impuls definitiu  que l’estudi del pas de rapinyaires si-
    proporcions molt significatives. No per entendre la complexitat i magni- gui tan interessant com entretingut.
    passen per aquí dotzenes de milers tud del fenomen que ens ocupa el va
    d’aus planadores, com ocorre als oferir, com ja s’ha dit, GORA, grup de  Les Rutes
    principals estrets abans esmentats, voluntaris que cada primavera i cada
    però sí se’n va poder documentar el tardor s’aplega als millors punts de  Les rutes que segueixen les aus
    pas de centenars, i potser alguns mi- Mallorca per observar el pas silenciós planadores són diferents (i no no-
    lers! També es va començar a afinar i majestuós d’àguiles, arpelles, fal- més inverses de sentit) a primavera
    la composició específica del pas (ben cons, xoriguers... i, de tant en tant, i tardor. Evidentment, les serralades
    diferent per cert de la que es dóna a alguna cigonya o grua. Vegem a con- (Tramuntana, Llevant) juguen un
    altres indrets, i ben interessant!), la tinuació quines són les rutes més se- paper important en ambdues passes                                                         MARI CARMEN ORIOLA

    Imatges 1 i 2. Modelització de les rutes seguides per les aus rapinyaires durant la migració prenupcial (esquerra) i postnupcial (dreta).

     8 - EB40
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13