Page 13 - Es Busqueret 41
P. 13

Mètode científic: l’escopeta       El mètode científic d’estudi de la  després davallar cap al niu i esperar a  per no fer-li molt de mal. Vaig veure
    natura fins a mitjans del segle XX im- uns 60 metres de distància a ple sol.  les plomes aixecant-se pels perdigons,
    plicava l’abatiment dels exemplars i la  Malgrat no hi havia molta visibilitat,  i la vaig sentir a ella, però no vaig en-
    recol·lecta d’ous dels nius per al seu  el meu guia prometé que arribaria a  certar. El segon dispar el vaig fer ma-
    estudi en gabinet i conservació als mu- disparar des d’aquell racó, i llavors va  lament, de costat i vaig fallar per baix.
    seus.                partir.               Se’n va anant volant ràpidament i en
                                        el moment del segon dispar va apa-
       Un bon exemple n’és el científic  Vaig estar esperant molt poc
    Adolf von Jordans, que va fer la seva  temps, quan un àguila –una fasciatus-  rèixer la segona àguila al mateix lloc,
                                        però l’escopeta no estava carregada
    tesi sobre les aus de Mallorca entre el  cridà molt a prop de jo, i segons des- i les dues aus van desaparèixer! Molt
    1913 i el 1921 a base d’escopetades i  prés va comparèixer però ja fora del  poques vegades vaig sentir tanta rà-
    de pujar als nius. Ell mateix ens dei- meu abast. Al bec duia una branca cur- bia com en aquell moment. La baixa-
    xà un impactant relat del seu intent de  ta però grossa que, mentre pujava fent  da sense el guia va ser molt feixuga i
    capturar una parella d’àguiles coabar- voltes va deixar caure varies vegades  no exempta de perill, perquè me vaig
    rades a Valldemossa a l’abril del 1921. per caure cap a ella i tornar a agafar- equivocar dues vegades i vaig haver de
                      la jugant en vol meravellosament (1).
       “A començaments d’abril vam                   tornar amb molt d’esforç i escalant per
    saber que hi havia un niu a prop de  Llavors va començar a cridar un altre  poder sortir i vaig tardar dues hores en
                      au cap a baix, òbviament des del niu.
    Valldemossa. El fill de l’amo de la finca  Després va quedar en silenci i no se  arribar quan a l’anada havien estat un
    idíl·lica de Sa Coma el coneixia d’altres  va veure res més. Al cap d’una estona  poc més de mitja hora. El Conde Loë
    anys i aquest any també els havia vist  vaig veure un àguila volant ràpidament  no va arribar a disparar. Poc després
    construir el niu. El 7 d’abril vam anar  cap al niu frenant al darrer moment  ens vam anar cap a Lluc i quan vam
    cap allà.                                tornar les àguiles havien abandonat el
                      amb la coa i les ales cap enrere i les
       El niu estava a dins un forat del  urpes cap al davant. Uns segons més  niu, perquè al peu del penyal hi havia
    penyal, massa alt per l’escopeta des de  tard va comparèixer l’àguila a uns 25  50 carboners tallant i cremant els ar-
    baix i des de dalt no era visible. El Con- metres baix jo, planejant lentament,  bres. Aquests van ser els resultats de
    de Loë es va amagar baix per poder  podia distingir cada ploma, just a un  la nostra cacera d’àguiles! Potser tin-
    disparar quan vengués volant i jo vaig  forat en front de la meva posició; vaig  guem més sort la propera vegada.”
    anar amb el jove mallorquí per un camí  preparar l’escopeta, la seguia amb ella
    difícil i molt empenyalat fins al cim per  i vaig disparar apuntant a la seva nuca
    (1) Per cert, aquest joc amb una branca és molt característic del comportament de parella de l’àguila coabarrada (Cramp & Sim-
    mons, 1980; Joan Real, com. pers.)

    Imatge molt antiga, potser dels anys 1915 a 1920, a la costa de la Serra de Tramuntana, on s’observa tres senyors posen amb un
    falcó marí, un agró i un altre au no identificada que han abatut des d’una barca. Foto: Arxiu Andreu Muntaner.
                                                    EB41 - 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18