Page 12 - Es Busqueret 41
P. 12

Els estudiosos de l’àguila coabarrada
    a Mallorca
       A partir de la revisió de més de 77 llibres i articles
    publicats entre el 1861 i el 1990 se té constància que
    l’àguila coabarrada havia criat a penyals de la Serra de
    Tramuntana de Mallorca i segurament també a la pe-
    nínsula de Llevant. Mentre que a Menorca hi ha citaci-
    ons puntuals (al 1924, al 1963 i fins a tres exemplars el
    1974) i a les Pitiüses només hi ha una observació regis-
    trada al 1982.
       El primer registre de la presència d’àguila coabar-
    rada a Mallorca és de n’Alexandre von Homeyer (vegeu
    quadre a part), que la va veure el 6 de maig de 1861. Ja
    entrat el segle XX, n’Adolf von Jordans ens deixà més de-
    talls d’ella a la seva tesi doctoral del 1914 sobre l’avifau-
    na de Mallorca i en un compendi posterior, del 1924, a la
    revista Journal für Ornithologie, on estudia tota l’avifau-
    na de l’illa basant-se en les pells i ous capturats. Gràcies
    a ell sabem que l’àguila coabarrada criava a un penyal
    a prop de Lluc, a la Serra dels Cairats de Valldemossa, i
    també les va veure a Artà.              Portada i contingut del fulletó editat pel FIR a Balears, en col-
                               laboració amb ADENA recentment creada.
       L’ornitòleg anglès Phillip Munn també aporta el seu
    gra d’arena, indicant que hi havia una parella criant a la  butlletí del ‘Centro de Estudios Ornitológicos de Baleares’
    península d’Alcúdia i aporta dades d’ocupació dels nius  anomenat ‘Balearica’, sabem que l’àguila coabarrada va
    de Lluc i de Valldemossa, recollint també citacions d’al- viure també a la vall de Sóller.
    tres naturalistes amics seus.
                                 El darrer registre de reproducció és del 1964 quan
       Als anys 50, ja sortint de la més cruenta època de  en Willy Gubler, un suís de zurich, va veure una parella
    la guerra civil espanyola, en José Tato Cumming, dóna  d´àguiles coabarrades entre Andratx i Estellencs.
    un impuls a l’ornitologia balear. Gràcies a les observa-
    cions publicades als dos volums que se van editar del  A partir d’aquí, hi ha diverses citacions per part de
                               varis ornitòlegs locals, nacionals i estrangers, entre ells
                               el Professor Francisco Bernis, fundador de la ‘Sociedad
                               Española de Ornitología’ entre el 1972 i el 1974 a la vall
                               de Cala Sant Vicenç, que podrien indicar l’existència
                               d’un territori actiu. Si que és clar que a partir dels anys
                               80, tots els llibres i articles la donen per extingida, i des
                               d’aleshores es registren al manco una quinzena d’exem-
                               plars divagants tant adults com juvenils.

                               ‘La gran guerra’ contra els
                               depredadors

                                 El gran referent en la conservació dels rapinyaries
                               a Europa, el francès Michel Terrasse, va anomenar a la
                               persecució contra els depredadors que va tenir lloc a Eu-
                               ropa fins als anys 70 com ‘la gran guerra’. En efecte, fins
                               a la dècada de 1970 se van perseguir i exterminar cen-
                               tenars de milers de rapinyaires i carnívors terrestres de
                               forma sistemàtica, legal i amb suport de les autoritats.
                                 A Mallorca no va ser diferent. José Tato Cumming al
                               1960 menciona la persecució de l’àguila coabarrada per
                               part dels pagesos, ‘que no consentirien la permanència a
                               l’illa d’un aucell tan poderós’. En Willy Gubler, en la seva
                               darrera publicació sobre rapinyaires de Mallorca diu ben
                               clarament: ‘El perill d’extinció d’aquestes aus és cada
                               vegada major. Els taxidermistes, amb la seva clientela
                               de caçadors i senyors sense cultura ornitològica ni ètica
                               conservacionista, en són potser la principal amenaça y,
                               per això, seria molt desitjable que les autoritats espa-
    Portada del número 1 de la revista ‘Balearica’, butlletí del ‘Cen- nyoles posessin remei abans que sigui tard per sempre.’
    tro de Estudios Ornitológicos de Baleares’, on se recullen algu-
    nes citacions d’àguiles coabarrades a la vall de Sóller. Entre 1965 i 1980 la persecució dels rapinyaires a

     12 - EB41
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17