Page 10 - Es Busqueret 41
P. 10

Què és un gran depredador?       Dins la cadena tròfica de la na- nir els processos ecològics en per- rares que quan existia el ‘súperde-
    tura, el gran depredador, o ‘súper- fecte estat. Hi ha exemples molt ben predador’. A més, els ‘mesodepre-
    depredador’ és el que no té depre- documentats als treballs de Euan dadors’ sovint maten preses juvenils
    dadors naturals. Se troba a la part Ritchie, de la Universitat de Deakin –causant un major impacte negatiu
    més alta de la piràmide tròfica. Mai (Melbourne, Austràlia), alguns dels sobre les seves poblacions-, que els
    no és abundant. Són solitaris i defen- quals estan explicats a aquests link: ‘súperdepredadors’ –que seleccionen
    sen els seus amples territoris d’altres  http://es.mongabay.com/    individus de major edat-.
    congèneres.
                      news/2010/es0202-hance_toppre-
       Quan la societat humana era dators.html            Recuperar els grans depredadors
    majoritàriament rural i depenia de                 és vital pel futur del planeta
    l’explotació dels recursos naturals
    del seu entorn, l’odi contra els de- Sabíeu què... hi ha més preses  Una vegada eliminats els grans
    predadors era molt gran. La seva quan hi ha un gran depredador?  depredadors, és l’home el que ha de
    supervivència estava en joc, ja que   A més de regular les poblacions  substituir el seu paper per controlar
    ambdós competien pels mateixos  de preses, també controlen (espan- plagues o una abundància excessiva
    recursos. Se’ls va perseguir fins a la  tant o caçant) les de depredadors  dels ‘mesodepredadors’. Però les ac-
    rarefacció i, a molts, fins a l’extinció.  més generalistes (o ‘mesodepreda- cions humanes no poden substituir
    L’acarnissament era major quan més  dors’), amb els quals competeixen  plenament els grans carnívors, no
    a dalt de la piràmide tròfica se tro- per preses menors. Així, quan en un  són tan eficaços i a més sovint són
    bava l’animal. Els grans depredadors  sistema s’elimina el ‘súperdepreda- encara més perjudicials (contamina-
    són sovint els únics elements que  dor’, els mesodepredadors proliferen  ció per pesticides o enverinaments
    falten a molts sistemes naturals ara  fins a quatre vegades més i exer- massius).
    protegits arreu del món.      ceixen una pressió més gran sobre  A més, s’ha de sumar el fet que
                      les preses menors, que tornen més la creixent demanda de recursos per
                                        part de la població humana i el canvi
    Taurons, tigres, lleons, grans                    climàtic també està afectant la bio-
    àguiles, per què els necessitem                   diversitat. Tot plegat, és necessari
    als grans depredadors?
                                        mantenir i restaurar sempre que si-
       En les darreres dècades l’estudi                  gui possible els grans carnívors. Evi-
    de la natura i els seus processos ha                  tar l’extinció d’aquestes espècies i la
    demostrat la importància vital que                 pèrdua de la seva insubstituïble fun-
    tenen els grans depredadors als eco-                  ció i importància ecològica requereix
    sistemes. La seva eliminació, nor-                 d’accions noves, audaces i creatives.
    malment com a conseqüència de la                      En els darrers 100 anys, la po-
    intervenció humana en dècades                     blació europea ha passat de viure
    recents, provoca el desequilibri                    al camp a viure a les ciutats, i
    del sistema natural.
                                          convertir-se en una societat tec-
       S’ha demostrat que                           nològica, que ja no depèn de
    serveixen per mantenir                             la natura que l’envolta per
    la riquesa i abundància                            sobreviure. L’odi contra
    necessària de mamífers,                             els grans carnívors ha
    aus, invertebrats, amfibis                              desaparegut, ara és el
    i rèptils dins cada                                moment de la seva
    ecosistema i són                                   recuperació. Els hi
    clau per mante-                                     ho devem.

    L’àguila coabarrada se troba a la part més alta de la cadena tròfica a Mallorca, juntament amb el falcó peregrí.
    (Adaptat de: http://www.falconsbarcelona.net/Falco11/Theme/fotos/image010.jpg; dibuix de l’àguila coabarrada cedit per Juan
    Varela)

     10 - EB41
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15