Page 14 - Es Busqueret 41
P. 14

Balears fou especialment intensa. A a algunes espècies a Balears aquesta  nal für Ornithologie, 58: 241-285.
    finals dels 60, el Sr. Mercadal Vila, protecció va arribar tard, com va ser  Jordans, A.V. 1914. Tesis doctoral: Die
    un falconer mallorquí sensible a la el cas de l’àguila coabarrada a Ma- Vogelfauna Mallorcas mit Berücksich-
    bellesa d’aquestes aus i pioner en la llorca.              tigung Menorcas und der Pityusen. Ein
    conservació de la natura, va donar a  Ara, per fortuna, hi ha les tèc- Beitrag zur zoogeographie des Mediter-
    conèixer aquesta situació escandalo- niques, la voluntat i els recursos  rangebietes. Paul Rost and Co., G.m.b.H.
                                         162 pàg. Bonn.
    sa als germans Terrasse, en Michel i  personals i econòmics (aportats pel
    en Jean-François, que aconseguiren  Govern de les Illes Balears, el pro- Jordans, A.v. 1924. Die Ergebnisse mei-
    l’ajuda d’en Paul Géroudet de Suïs- jecte LIFE BONELLI i empreses pri- ner zweiten Reise nach Mallorca. Ergän-
                                         zungen zu meiner ‘Vogelfauna Mallor-
    sa, d’en Willy Suetens de Bèlgica i de  vades) per recuperar aquesta peça  cas’. Journal f. Ornithologie, nº 2 vol.
    Félix Rodríguez de la Fuente. Entre  necessària que la natura mallorquina  72: 518-536.
    tots van aportar els fons necessaris  va perdre, i l’àguila coabarrada està  Munn, P.W. 1921. Notes on the birds of
    per publicar al 1969 un fulletó divul- retornant a Mallorca. Ja n’hi ha una  Alcudia (Majorca). Ibis, oct.: 672-719.
    gatiu sobre els rapinyaires de Mallor- vintena d’exemplars, dos dels quals  Munn, P.W. 1931. The Birds of the Bale-
    ca amb el lema ‘¡¡Dejad vivir a las  s’han aparellat i al 2014 van surar el  aric Islands. Novitates zoologicae, 37:
    Rapaces!!’ i il·lustrat amb un àguila  primer poll.           53-132.
    coabarrada.
                        A més, aquesta incipient pobla- Ripple, W.J., Estes, J.A., Beschta, R.L.,
       Per desgràcia, tant l’àguila coa- ció tot d’una ha trobat el seu lloc dins  Wilmers, C.C., Ritchie, E.G., Hebblewhi-
    barrada com la reial se van extingir  la piràmide tròfica: sovint caça gavi- te, M., Berger, J., Elmhagen, B., Letnic,
    de Mallorca en aquells anys. Però el  nes de potes grogues, que fins ara  M., Nelson, M.P., Schmitz, O.J., Smith,
                                         D.W., Wallach, A.D. & Wirsing, A.J.
    fulletó, distribuït massivament entre  no tenien cap depredador, talment  2014. Status and Ecological Effects of
    caçadors i pagesos, va contribuir a  com als exemples d’arreu del món  the World’s Largest Carnivores. Science,
    canviar l’actitud d’autoritats i caça- que ha compilat n’Euan Ritchie, de  343. 1241484.
    dors. A més, va ser un dels fets que  la Universitat de Deakin (Melbourne,  Ritchie, E.G. & Johnson, C.C. 2009. Pre-
    va motivar a un grup de joves inqui- Austràlia). La peça necessària està  dator interaction, mesopredator release
    ets a fer feina per la natura i a fundar  encaixant de nou a la natura mallor- and biodiversity conservation. Ecology
    el GOB al 1973. I també va ser el  quina. •           Letters, 12: 982-998.
    germen per a la creació a França del                   Tato Cumming, J. 1960. Trece meses de
    Fons d’Intervention pour les Rapaces                   observaciones ornitológicas en la isla
    (FIR), ara integrat dins la Ligue pour  Fonts Bibliogràfiques:     de Mallorca (abril 1958-abril 1959). Ar-
                                         deola VI (I): 283-292.4.   Roger B. J.
    le Protection des Oiseaxu (LPO/Bird-                   Benson , Nicolás E. Campione, Matthew
    Life) i l’entitat de conservació de la  Cramp, S. i Simmons, K.E.L. 1980. The  T. Carrano, Philip D. Mannion, Corwin
                       Birds of the Western Paleartic. Vol. II.
    natura més important del país veí.  RSPB, Oxford University Press. Oxford. Sullivan, Paul Upchurch, David C. Evans
                                         Rates of Dinosaur Body Mass Evolution
       El 1971 se va aprovar la prime- Gubler, W. 1969. Notas sobre accipitri- Indicate 170 Million Years of Sustained
    ra llei de protecció general dels rapi- formes en Mallorca. Ardeola, 1969, Nº  Ecological Innovation on the Avian Stem
    nyaries a Espanya; altres països eu- 13: 191-200.            Lineage. May 6, 2014DOI: 10.1371/
    ropeus ho havien fet abans. Però per  Homeyer, A.v. 1862. Die Balearen. Jour- journal.pbio.1001853


  Dana i Darwin, Staffan Johansson
     14 - EB41
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19