Page 3 - Es Busqueret 41
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari

                          A través de l’objectiu       Sabies què...

                        2  Estels           27   per Maite Serra-Franco
                          per Vicent Guasch
                          coordina Margalida Roig   29   Notícies del món
                                            per Maite Serra-Franco
                       4                 32   Orelluda grisa
                          Editorial
                                            El cel també és seu

                                            per Gemma Carrasco i
                       5   Publicacions             David García                                            Anàtides
                        6  Aquí què hi veus?       36  Identificació
                          Falcó marí             per Cati Artigues
                          per Pere Garcias
                                            Es Busqueret se’n va de

                        8  Naturalisme          38 viatge
                                            Pantanal do Brasil
                          L’àguila coabarrada,        per Francisco Javier de Andrés
                          una peça necessària
                          per Carlota Viada i     54   Més que ocells
                          Jesús R. Jurado          Mussaranya nana
                                            per Cati Artigues
                      18   Reflexions sota       56   Actualitat
                          Naturalisme


                          l’aigua amb la           IX edició del
                          posidònia             certamen de

                          per Mika Noguera          fotografia de natura
                                            Memorial
                      24   Un racó per descobrir       Climent Picornell
                                            per Afonib
                          El far del cap Gros
                          de Muleta             Quadern de camp
                          per Cristina Fiol      61   per Steve Nicoll

                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears Fotografia de portada:
                       Número 41 - Publicació gratuïta.        Caracarà, Caracara
                       www.esbusqueret.com - ornitologia@gobmallorca.com plancus
                                              Autor: Francisco
                       Edita                     Javier de Andrés
                          GOB - Grup Balear d’Ornitologia
                          i Defensa de la Naturalesa
                          Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                          www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Manuel Suàrez
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Cristina Fiol, Maite Serra
                       Revisió lingüística
                       Sebastià Avellà
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       Col·laboren en aquest número:
  atmosfera molt suggerent.         Ernesto Álvarez, Francisco J. de Andrés, Juanjo Bazán, Graeme Burgan, Bob Burges, Néstor
  Ja fa anys em vaig interessar per la fotografia nocturna,  Carda, Julius Csotonyi, Gemma Carrasco, Ramon Elosegui, David García, Pere J. Garcias, Vicent
  aquesta especialitat em permet afrontar la fotografia des  Guasch, Staffan Johansson, Jesús R. Jurado, Nis Lundmark Jensen, Josep Manchado, Toni Muñoz,
  d’una òptica diferent i obtenir uns resultats sorprenents. Steve Nicoll, Mika Noguera, Maties Rebassa, Margalida Roig, Carlos Sánchez, Sebastià Torrens,
  M’agrada investigar amb tècniques   Abdeljebbar Qninba, Carlota Viada, AFONIB, COFIB, SOM.
  i materials, buscant en tot moment
  oferir la màxima qualitat en les   DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
  meues imatges.              Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.


                                                    EB41 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8