Page 5 - Es Busqueret 41
P. 5

Publicacions

    Al llarg de 2015 hem editat quatre publicacions de caràcter naturalístic que de ben segur seran del vos-
    tre interès:


     Anuari Ornitològic de les Balears               Petita guia d’aucells
                                    del Salobrar
     Un any més veu la llum un
     nou anuari que recull les                 Des de l’any passat el Gob treballa en do-
     observacions ornitològiques                  nar impuls a la conservació del Salobrar de
     més destacades de 2015.                  Campos i a la difusió dels seus valors na-
     L’AOB és la revista més cien-                 turals. Dins aquest marc, i gràcies a Fons
     tífica del GOB i s’intercanvia                Europeu agrícola de Desenvolupament Ru-
     amb quasi una cinquantena                   ral, ha estat possible l’edició d’aquesta pe-
     de publicacions semblants                  tita guia d’aus de la zona. És una guia molt
     de tot el món. A més de les                  completa que aporta informació ornitològi-
     observacions recollides du-                 ca de 40 de les espècies que allà es poden
     rant tot l’any per més d’un                  observar. A més a més ve profusament il-
     centenar d’ornitòlegs, la re-                 lustrada el que vos facilitarà poder identifi-
     vista s’enriqueix amb inte-                car les aus d’aquest indret tan especial i únic
     ressants articles científics i               a Mallorca. La trobareu al local del GOB al
     amb l’estatus de l’avifauna                preu de 6 € socis / 8 € no socis.
     balear. Enguany l’hem edi-
     tat també, només en format
     digital, en castellà i anglès.     Itineraris pel Pla de Mallorca

     Després de l’èxit i bona acollida de la pu-
     blicació Itineraris pel Pla de Mallorca (Ari-
     any, Maria de la Salut, Petra, Vilafranca
     de Bonany) hem editat una segona part:
     Itineraris pel Pla de Mallorca (Algaida, Cos-
     titx, Lloret, Llubí, Sencelles i Sineu). En
     aquesta segona guia d’itineraris del Pla
     et proposam dotze sortides a peu i dues  Calendari GOB-AFONIB 2016
     en bicicleta per tal de fer un tast als va-
     lors naturals i culturals de la foravila del             No et pots quedar sense
     pla, encara molt desconeguda pels illencs.                 aquest calendari amb mag-
     Aquesta guia, com també la primera, la pots                 nífiques fotografies de na-
     descarregar gratuïtament en format PDF a                  tura de les nostres illes que
     la plana del GOB Mallorca. Si vols un exem-                 t’acompanyarà durant tot
     plar imprès en paper el pots adquirir al nos-                l’any 2016. La publicació
     tre local del GOB al preu de 6 € socis / 8 €                ha estat possible gràcies a
     no socis. Però fes via perquè la primera de                 la cessió de fotografies que
     les guies està ja exhaurida!                        han realitzat al GOB els so-
                                           cis i sòcies de l’AFONIB (As-
                                           sociació de Fotògrafs de
                                           Natura de les Illes Bale-
                                           ars). El calendari combina
                                           la passió per la fotografia i
                                           els objectius de conserva-
                                           ció. Els guanys de la venda
                                           es destinaran al programa
                                           de restauració ambiental i
                                           patrimonial de La Trapa. El
                            podràs trobar al local del GOB a Palma al preu de 6 € (socis
                            del GOB o AFONIB) / 8 € no socis.                                                    EB41 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10