Page 4 - Es Busqueret 41
P. 4

Editorial


       Les zones humides de les Ba- La contaminació, de diferents  Cal dotar totes les zones hu-
    lears segueixen essent assignatura tipus, afecta bona part de les zones. mides d’una protecció que les blindi
    pendent               Així, els sistemes de depuració d’ai- legalment de forma suficient davant
                      gües residuals, contínuament des- els diferents impactes, i permeti
       Recent celebrada l’efemèride
    del 2 de febrer, dia mundial de les  bordats per una població resident i abordar-los i corregir-los convenient-
                      especialment turística que segueix ment. Un decret de protecció de les
    zones humides, de la forma reivin- creixent, sovint funcionen malament zones humides de les Balears podria
    dicativa que ens caracteritza, apro- de forma puntual o continua, i les ai- ser l’eina adequada. Se n’ha parlat
    fitam per recordar també a través  gües poc o gens tractades acaben a en diverses legislatures i fins i tot es
    d’Es Busqueret la situació en que es  torrents i albuferes (també a zones va intentar seriosament la seva apro-
    troben aquests indrets tan especials  humides càrstiques). La sobreutilit- vació, però no es va materialitzar.
    a les nostres illes.
                      zació de fertilitzants a àrees de cultiu
       Disposar d’aigua suficient i de intensiu aporta uns nivells molt ele- Però la protecció sobre el pa-
    bona qualitat és un requisit fona- vats de nitrats a alguns espais, faci- per no basta. Ho veim per exemple
                                        al parc natural de s’Albufera de Ma-
    mental per al manteniment dels pro- litant l’eutròfia de l’aigua.   llorca, declarat ja fa 28 anys i que
    cessos ecològics i la conservació dels  Més enllà de la qüestió hídrica, encara avui pateix bona part dels im-
    ecosistemes, i per a la pervivència  tampoc els altres usos i aprofitaments pactes que hem anat citant. Sense
    de moltes espècies de flora i fauna.  estan gens controlats. Els processos mitjans suficients, la protecció no és
    Però malauradament aquests reque-  urbanístics, com actuacions d’impac- efectiva.
    riments bàsics segueixen sense estar  te més dramàtic, segueixen afectant
    garantits.                                 Des d’Es Busqueret reclamam
                      o amenaçant algunes zones, com ses
       Per començar, no disposam Fontanelles o el prat de sa Porrassa  idò un compromís ferm del Govern
    d’instruments legals i de control que (Magalluf). Els abocaments d’ender- amb la protecció i conservació de les
    garanteixin efectivament el mante- rocs, deixalles i fems segueixen es- zones humides de les Illes, i la seva
    niment del cabal ecològic de les di- sent freqüents. L’ús públic incontrolat  demostració amb decisions i actua-
    ferents zones humides. Si no som perjudica la conservació dels hàbitats  cions efectives. No fer-ho seria una
                                        gran irresponsabilitat. •
    capaços de planificar racionalment i les espècies. La caça es practica a
    l’explotació de l’aigua per al consum algunes zones fonamentals per es-
    humà (aquests dies és un tema ben pècies amenaçades. La introducció
    d’actualitat) difícilment tindrem en d’espècies exòtiques genera efectes
    compte les necessitats dels sistemes ecològics gravíssims. ...
    naturals.     TONI MUñOz
     4 - EB41
   1   2   3   4   5   6   7   8   9