Page 7 - Es Busqueret 41
P. 7

Falcó marí, Falco eleonorae
                      Ben aviat arribaran a les Balears els  va néixer probablement a Catalunya entre
                   primers falcons marins, una espècie singular  1340 i 1350. Aleshores Sardenya pertanyia
                   de la nostra avifauna que, tot i el seu retorn  a la corona d’Aragó i estava administrada en
                   primaveral, cria molt tard comparat amb les  judicatures, assimilables a províncies, gover-
                   dades en què ho solen fer la immensa majo- nades per un jutge o giudice i Arborea n’era
                   ria de les nostres aus: a finals de setembre  una. El cas és que quan morí el seu oncle
   1    Les ales i la coa són molt  és quan comencen a envolar-se els polls. Sí,  Pietro III sense descendència el consell de
     llargues. Té un vol molt ràpid i  Això és així perquè és un especialista que  la giudicate anomenà el seu pare, Mariano
    potent a l’hora que molt gràcil i  nia als illots i a la costa i es nodreix, princi- de Bas-Serra com a governador d’Arborea.
   amb una gran maniobrabilitat.  palment, de les petites aus que migren cap  Es mudaren a Sardenya però, com sempre,
                   els quarters d’hivern al final de l’estiu i a  enveges i demés feren que hi hagués trull
                   la tardor. Pon els ous a principis o mitjans  entre un tal Brancaleone Doria i en Maria-
   2    Les urpes tenen els dits  d’agost , els polls neixen un mes més tard i  no. Per llimar asprors en Mariano va casar
     prims i llargs el que ja ens in-
    dica un au que té una gran aga- s’envolen a finals de setembre i a l’octubre.  la seva filla amb Brancaleone però no sortí
   fada que el permet tant agafar aus  Com us podeu imaginar tot s’endarrereix i  bé i seguia havent mal ambient. Mentrestant
                                      esclatà una guerra entre Aragó i Arborea
                   parteixen cap a Madagascar, on hivernen, al
   petites i mitjanes com insectes.
                   novembre.               perquè aquesta volia ser independent...vos
                                      sona? El germà d’Eleonora, Ugone esclafà
                      Falco ve directament del llatí, no cal
   3    Presenta dues formes de  saber-ne gaire per veuré que d’aquí deriven  els aragonesos i quan morí el seu pare de
     color, la que es veu a la imat- falcó, halcón, faucon, falcon, falcone, falke  pesta vuit anys després regnà però, ai fill
    ge, la més comuna a les Bale- i un munt de noms més a gairebé tots els  meu, una revolta popular el matà. N’Eleono-
   ars, i una altra gairebé tota d’un  idiomes occidentals. L’origen del mot sembla  ra es posà al cap de les tropes lleials al seu
   color negre sutja.        ser falx del llatí clàssic que significa falç en  germà i sufocà la revolta. En Brancaleone,
                   referència a la forma d’aquest estri agrícola  el seu marit, s’estimà més fugir a l’Aragó.
                                      Per drets de victòria Eleonora obligà a la co-
   4    Les bigoteres són molt  que tenen llurs ales. Com ja vérem falzia de- rona a reconèixer els drets successoris del
     conspícues a la forma clara  riva del mateix mot.       seu primogènit, Federico, però no era major
    ja que no es distingeixen en la  Ara, si em permeteu, en botaré la des- d’edat i esdevingué la Regent d’Arborea. Ja
   fosca.
                   cripció del nom específic i comentaré els co- per resumir en Federico morí de pesta i el
                   muns en diversos idiomes. De fet hi ha dos  germà petit, un altre Mariano el succeí però
   5    Normalment caça sem- grans grups de noms, els que esmenten el  en les mateixes circumstàncies de minoria
     pre en vol patrullant les cos- nom d’Eleonora d’Arborea i l’altre referits a  d’edat. Finalment el 24 de gener de 1388
    tes i quan veu un petit aucell  la reina d’Arborea, que són la mateixa perso- es firmà un tracte pel qual Aragó reconei-
   migrant, es llança des de dalt i per  na. En català és falcó de la reina igual que en  xia la independència d’Arborea que durà fins
   darrera deixant poques opcions a  italià, falco della regina, en gallec falcon da  el 1410. Però no cregueu que foren feliços i
   la presa. Tampoc es rebec a estar- raíña i en portuguès falcão-da-rainha. L’altre  menjaren “perdiços” perquè la guerra se re-
   se estones a branques, arrels dels  grup és molt més nombrós i en tots el nom  prengué el 1391. Morí entre 1402 i 1404 en
   penya-segats i penyes prominents  d’Eleonora hi és present. En castellà halcón  un lloc desconegut, de la pesta que delmà
   albirant la mar.         de Eleonor, en francès, faucon d’Eleonor, en  la seva família entre milers de paisans a tot
                   anglès Eleonora’s falcon, en alemany Eleo- Europa. Aquesta història de la reina d’Arbo-
                   norenfalke, en danès, noruec i suec Eleono- rea, que no fou reina sinó regent, ve al cas
   6    Gairebé sempre és a prop  rafalk i en neerlandès Eleonora’s valk . Aquí  perquè mentre regnà dictà un cos de lleis co-
     de la mar. Cria a illots i penyals  no discrepen ni els bascos, Eleonor belatza  neguda com a Carta de Logu que s’avança-
    marins. Quan se’l veu a les al- (belatz, falcó). En finès és välimerenhaukka  va en el seu temps i entre altres coses pro-
   buferes, salobrars o a qualsevol al- (de Välimere, Mar Mediterrani i haukka que  mulgà la protecció dels rapinyaires del seu
   tra contrada oberta de l’interior sol  prové de l’antic anglès hafoc i d’aquí hawk  reialme i per això quan Giuseppe Gené, un
   ser a principi d’estiu quan encara no  en anglès modern i derivacions molt sem- naturalista italià, batià el falcó que ens ocu-
   hi ha migració i es dedica a caçar  blants en altres llengües germàniques). Pre- pa volgué fer un homenatge a aquesta dona,
   grans insectes com libèl·lules, lla- cisament a Mallorca també fent referència a  heroïna del seu poble. Però no cregueu que
   gosts, arnes i escarabats bataners. la mar l’anomenem falcó marí ja que sempre  ho feu per protegir la bellesa de les aus i tot
                   està lligat a la costa però a Eivissa també  això sinó per evitar l’espoli dels nius dels fal-
                   l’anomenen falcó torter que no s’ha de con- cons marins i altres espècies de rapinyaires
                   fondre amb l’Accipiter nisus també anome- pel consum humà i preservar les poblacions
                   nat així a les Balears.        per practicar el noble art de la falconeria, sí
                                      heu llegit bé, noble, ja que estava reservat a
                      Bé tot això està molt bé però, qui era
                   Eleonora d’Arborea? Intentaré fer un resum.  aquesta elit. I ja per acabar no penseu que la
                   Ja sabeu que la història antiga sembla molt  Carta de Logu fou molt progressista ja que
                   concentrada, és a dir, passen moltíssimes  castigava amb amputacions d’orelles i mans
                   coses en poc temps, aparentment. Eleonora  si crebantaves la llei i no podies pagar les
                                      multes que t’imposaven.

                                                    EB41 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12