Page 2 - Es Busqueret 42
P. 2

A través de l’objectiu - Una imatge de natura
    Erodium reichardii al Cap de Formentor


             Nikon d610, Tamron 90 macro. 1/640 s, f/4.5, ISO 400
                                             Néstor Carda

      La nostra Serra compta amb uns paisatges espectaculars. Al llarg de les estacions és el teló de  Néstor Carda (Palma, 1977). Amant de la foto-
    fons perfecte, un lloc on podem somiar, meditar,... un espai on començar o continuar un camí, un lloc  grafia als seus múltiples llenguatges, és en la
                                             fotografia de natura on fa anys vaig trobar la
    on tornar. Aquest paisatge real és hàbitat per gran nombre d’espècies vegetals, sempre hi són, han  meva passió, la meva “muchedad”.
    evolucionat adaptant-se a la Serra i alhora li donen forma. Moltes d’elles són endèmiques i troben en
    aquest racó de l’illa la seva única llar. Com en el cas de l’Erodium reichardii algunes són molt petites i  Seguidor de la vessant més etèria de la foto-
    pràcticament passen desapercebudes a l’ull humà.                 grafia, la que suggereix més que mostra, crec
      Per a una gran part de persones que s’acosten a la Tramuntana aquestes espècies són gairebé des- que una fotografia és més que capturar una
    conegudes. Per altra part de la societat, simplement, no existeixen. Difícilment pot estimar-se allò que  imatge. Estudiar el medi, la història, les espè-
                                             cies que l’habiten; submergir-se en bibliografia
    no es coneix, i menys encara, defensar-lo o protegir-lo. És per això que la divulgació dels valors naturals  de manera prèvia a l’acció pròpia de fotografiar
    hauria de ser el combustible de cadascun dels projectes dels fotògrafs de natura. és part de la mateixa. Poder disposar de tota
      Part de la tasca del fotògraf de natura ha de consistir en donar visibilitat a aquestes espècies, als  la informació necessària sobre el nostre entorn
    paisatges que queden en unes illes que pateixen l’assetjament terrible d’una societat ansiosa de benefi- ajuda a les nostres fotografies a ser alguna
    cis econòmics. Cada un de nosaltres, a la seva manera, intenta amb cada fotografia captar l’atenció de  cosa més que una simple postal. Tota aquesta
                                             informació, a més, farà que qualsevol incursió
    l’espectador, amb un estil més artístic o més descriptiu, la finalitat és la mateixa, sensibilitzar l’obser- en el medi es realitzi amb seguretat per al ma-
    vador i fer-lo partícip d’una realitat, d’un moment.               teix i per als seus habitants.
      La fotografia d’Erodium reichardii està realitzada a Formentor, en unes parets on l’espècie ha trobat
    el lloc idoni per al seu desenvolupament. La inclusió de part del paisatge ajuda a no desnaturalitzar  A dia d’avui, tot i el bombardeig diari d’imatges
    l’espècie, a fer-la part d’un tot. Cadascuna d’aquestes espècies són elles mateixes però també el pai- al qual som sotmesos, la Fotografia segueix
    satge on viuen.
     2 - EB42
   1   2   3   4   5   6   7