Page 4 - Es Busqueret 42
P. 4

Editorial


       El Govern acaba d’anunciar una d’ara “turisme verd”. Superficialment  En segon lloc per què si bé es
    campanya que, amb el lema “Benvin- la idea no sona malament, si no fos cert que es donen passes cap a la
    gut turisme sostenible” pretén “posar per alguns “detalls”.      promoció d’aquest “turisme verd”
    en valor el fet turístic, tot incidint en  En primer lloc per què es plan- (fins i tot el Consell de Mallorca ha
    la necessitat de la seva sostenibilitat  teja fomentar el “turisme verd” sen- anunciat una campanya per promou-
    per tal d’assegurar-ne el seu futur i  se escometre la contenció i decrei- re el turisme ornitològic) existeix el
    una bona convivència amb la pobla- xement del turisme “de sol i platja”.  perill que s’utilitzin aquests recursos
    ció local”. Impulsada per patronal i  Així, la cosa va d’afegir, no de re- (espais naturals, biodiversitat) com
    sindicats, sembla la reacció dels més  convertir. Fins ara no s’ha plantejat  a simples elements de promoció tu-
    interessats en mantenir i incremen- cap mesura que pretengui minvar de  rística, sense considerar la seva re-
    tar aqueix model davant la, per ells,  forma apreciable el nombre de turis- cuperació i conservació com el pilar
    preocupant sensació de saturació  tes en la punta estival. Però, té això  fonamental, previ i imprescindible.
    que progressivament creix entre la  alguna cosa a veure amb la qualitat  Ha passat més d’un any des del can-
    ciutadania.                               vi de govern, i els espais naturals
                      ambiental als espais naturals? Evi-
       Recordem que fa pocs mesos dentment. La pressió humana estival  protegits compten bàsicament amb
    el Govern aprovà el nou impost del (superant els 2 milions de persones  els mateixos recursos humans i eco-
                                        nòmics retallats que va deixar el PP.
    turisme sostenible, en realitat una alguns dies) sobre els nostres recur- Promoure l’afluència de turisme als
    taxa turística de reinversió en el pro- sos naturals té efectes sobre quasi  espais naturals sense poder-los ges-
    pi sector i que haurem de veure si tot, i també sobre els ecosistemes  tionar adequadament és una greu ir-
    realment acaba tenint una destinació naturals. Per posar un exemple, ja  responsabilitat.
    fonamentalment mediambiental (en-  sabem dels greus problemes de qua-
    tesa com el patrimoni natural i cultu- litat de l’aigua del Parc Natural de  Així idò, per avançar cap al tu-
    ral) o es dedica a altres coses.  s’Albufera. Una major pressió d’ex- risme sostenible cal en primer lloc
                      tracció d’aigua dolça per abastir la abordar seriosament el decreixement
       Les dues iniciatives utilitzen el
    terme “turisme sostenible”, que so- població turística suposa una menor del turisme que tenim, i per potenci-
                                        ar el “turisme verd” cal invertir veri-
                      disponibilitat per arribar al cabal eco-
    bre tot al text de la llei de l’impost  lògic mínim que necessita el parc, i la tablement en conservació. Si només
    sembla fer referència a un turisme  impossibilitat de renovar adequada- ens quedam ens els slogans publici-
    de més qualitat (econòmica?) i que  ment l’aigua. Els efectes de la mas- taris poc farem, a més de perdre 4
    acudiria en temporada baixa per  sificació arriben igualment a zones anys per estar igual si no pitjor. •
    gaudir del patrimoni natural i cultu- dunars, illots, penya-segats, alguers
    ral. Per no pervertir encara més el  de posidònia…
    terme “sostenible”, diguem-li a partir

     4 - EB42
   1   2   3   4   5   6   7   8   9