Page 3 - Es Busqueret 42
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari
 Erodium reichardii al Cap de Formentor       A través de l’objectiu       Sabies què...
                        2  Erodium reichardii      21  per Maite Serra-Franco
                          per Néstor Carda
                          coordina Margalida Roig   26   Notícies del món
                                            per Maite Serra-Franco
                       4                 30   Ratapinyada
                          Editorial
                                            El cel també és seu

                       5   Piulades | Humor           de cova
                                            per David García

                                            i Gemma Carrasco
                        6  Aquí què hi veus?       34  Identificació
                          Coa-rojot              Les pàsseres
                          per Pere Garcias          per Manolo Suàrez
                                            dibuixos de Miquel Morlà
                        8  Naturalisme            Es Busqueret se’n va de
                          Comptar agrons,        36 viatge

                          a la colgada            Monteverde,
                          per Pere Vicens          Costa Rica
                                            per Pere Garcias
                      16   Marató ornitològica     54   Més que ocells

                          Actualitat

                          2016                Peixos a la vorera
                                            per Mercè Morató
                          per Pere Vicens          dibuixos de Cati Artigues
                      18   Un racó per descobrir    51   Quadern de camp
                                            per Steve Nicoll
                          La Gola del
                          Port de Pollença
                          per Cristina Fiol                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears Fotografia de portada:
                       Número 42 - Publicació gratuïta.        Agró blanc gros,
                       www.esbusqueret.com - ornitologia@gobmallorca.com Egretta alba
                                              Autor: Toni Muñoz
                       Edita
                          GOB - Grup Balear d’Ornitologia
                          i Defensa de la Naturalesa
                          Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                          www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Manuel Suàrez
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Cristina Fiol, Maite Serra
                       Revisió lingüística
                       Sebastià Avellà
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       Col·laboren en aquest número:
                       Cati Artigues, Rafael Barrientos, Dusan Brinkhuizen, Néstor Carda, Gemma Carrasco, Joe
                       Cockram, Cristina Fiol, Joan Florit, Esteve Gallardo, David García, Pere Garcias, Xavier Gassó,
  sent una eina fonamental per ajudar a conservar el medi  Bob Gosford, Brandon Holden, Attila Kovacs, Michel Laplace-Toulouse, Rafel Mas, Mercè Morató,
  natural i apropar-lo a una societat que mira la Natura  Miquel Morlà, Toni Muñoz, Steve Nicoll, Maties Rebassa, Margalida Roig, Ana Sanz-Aguilar, Johan
  des de la distància o com a un simple   Stenlund, Lupe Suárez, Manolo Suárez. Pedro Trejo, Pere Vicens, AFONIB, SOM.
  espai lúdic, una societat que, malau-
  radament, ha deixat de ser conscient   DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
  que som part d’ella.           Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.


                                                    EB42 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8