Page 10 - Es Busqueret 43
P. 10

Bolt  (http://claybolt.photoshelter.
    com/), són reconeguts internacional-
    ment com a fotògrafs, naturalistes i
    divulgadors. han aconseguit que el
    projecte MYN tengui reconeixement
    mundial i cada cop més s’utilitzi el
    seu estil per documentar la biodi-
    versitat del medi natural a qualsevol
    regió.
       Scientific American:

       h tt p://b lo gs . s c ie n t if ic a -
    merican.com/compound-eye/
    meet-your-neighbours-clay-bolt-
    talks-about-his-conservation-photo-
    graphy-initiative/
       National Geographic:
       http://meetyourneighbours.
    net/explore-the-world-of-meet-yo-
    ur-neighbours/
       Natural history Museum
       https://www.facebook.com/Di-
    gital.Museum.of.Natural.history/
       http://www.nhm.ac.uk/


    MYN a Mallorca

       El passat dia 14 de setembre
    vàrem inaugurar una exposició al
    Centre Cultural Sa Nostra, a la ciu-
    tat de Palma (Mallorca), amb  24
    fotografies realitzades amb aques-
    ta tècnica, i amb la col·laboració de
    la ShNB (Societat d’història Natural
    de les Balears). Totes les fotografies
    exposades  varen ser realitzades a
    Mallorca o Menorca per Luís Alberto
    Domínguez, Miquel Àngel Gual i Joan
    Marquès Faner, exceptuant 4 d’elles
    que s’havien realitzat a la penínsu-
    la per Alfonso Lario. Durant la in-
    auguració, on hi va haver una gran
    afluència de públic,  es va explicar
    tant el projecte com a la metodologia
    seguida per a realitzar les fotografi-
    es, amb l’objectiu que els assistents
    poguessin entendre millor l’exposi-
    ció. D’altra manera, es podria tenir
    la sensació errònia que simplement
    s’ha canviat el fons de la fotografia
    amb Photoshop per a obtenir el blanc
    pur. A més a més, moltes escoles va-
    ren mostrar el seu interès pel projec-
    te i visitaren l’exposició, rebent tam-
    bé l’oportuna i necessària explicació.
    L’exposició va romandre oberta fins
    al 31 d’octubre.
     10 - EB43
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15