Page 9 - Es Busqueret 43
P. 9

una de les característiques principals
    de MYN es que la fotografia s’ha de
    fer “in situ”, al camp, al jardí, on si-
    gui que s’hagi trobat el subjecte, as-
    segurant així que no s’estressa als
    animals ni es rompen les plantes que
    es fotografien.
       Una altra de les característiques
    principals del projecte és que la ma-
    joria dels fotògrafs que participen al
    MYN estan associats o col·laboren
    amb ONG’s locals que ja tenen bo-
    nes relacions amb la comunitat on
    donen servei, facilitant així la distri-
    bució de les fotografies al públic en
    general aprofitant les seves cam-
    panyes habituals de conservació.
    Promociona la col·laboració amb els
    qui es preocupen pel seu patrimoni
    natural, configurant així un projecte
    de fotografia de conservació a nivell
    popular, mostrant-les com una cosa
    extraordinària.    MYN té
    reconeixement
    mundial

       Els fundadors del projecte
    MYN, Niall Benvie (http://niallben-
    vie.photoshelter.com/index) i Clay

                                                    EB43 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14