Page 7 - Es Busqueret 43
P. 7

has pensat alguna vegada en jardí o del parc més proper. T’havies
    anar-te’n de safari? Veure animals adonat de la seva diversitat? De les
    salvatges? Veure animals increïbles criatures que hi corren pel terra? In-
    que no havies vist mai en viu? Però tenta esbrinar com es diuen, quina
    no vols gastar-te el que costa el viat- és la seva biologia i descobriràs tot
    ge i l´estança? No vols passar-te ho- un món nou i engrescador. Tal volta,
    res interminables a aeroports inter- fins i tot descobriràs alguna criatura
    nacionals? No vols vacunar-te contra nova per a la ciència! Es coneix molt
    malalties estranyes? T’imagines po- poc de la biodiversitat que viu al nos-
    der fer un safari increïble a 5 minuts tre voltant, que comparteix la nos-
    de casa? Això és possible!!     tra vida quotidiana, a casa, al nostre
                      jardí, al parc de la nostra barriada...
       La natura local conté una va-
    riada i fantàstica vida silvestre en  Pensa amb el lloc que vulguis.
    miniatura i, per cert, molt més des-  Cada cop hi ha més projectes a
    coneguda que la que puguis veure nivell internacional per a conscienci-
    als safaris tradicionals. És cert que ar la població de la importància de
    no podràs observar lleons ni rinoce- l’estudi i coneixement de la biodiver-
    ronts, però al seu lloc podràs veure sitat que ens envolta: yourwildlife.
    formigues-lleó o escarabats-rinoce- org, schoolofants.org...  Entre tots
    ront, per exemple, i la seva biologia aquests projectes, nosaltres voldrí-
    és tant o més complexa. Efectiva- em fer ressò a Mallorca del “Meet
    ment les criatures que ens envolten Your Neighbours”.
    són normalment petites, però d’una
    diversitat tan elevada que ben segur
    supera les teves expectatives.   Què és Meet Your
       Fes la prova: acosta’t a un ar- Neighbours (MYN)?
    bre o mira davall una roca. hi des-
    cobriràs desenes d’animalons que   MYN és un projecte fotogràfic
    fins aleshores t’havien passat desa- de conservació i conscienciació de
    percebuts. O mira les herbes del teu  la biodiversitat d’una manera ex-                                                    EB43 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12