Page 8 - Es Busqueret 43
P. 8

traordinàriament didàctica i respec-
                                        tuosa amb el medi ambient. (http://
                                        meetyourneighbours.net/).
                                          El projecte persegueix que les
                                        persones tornin a connectar amb la
                                        vida silvestre descobrint el que te-
                                        nen més a prop, al seu voltant. L’ob-
                                        jectiu és que la gent conegui la vida
                                        salvatge que l’envolta, just allà on
                                        viu, i observi i fotografiï el que troba
                                        seguint unes pautes comunes per a
                                        tothom, aconseguint així un aspecte
                                        homogeni del projecte.
                                          Les fotografies que empren la
                                        tècnica proposada pel projecte MYN
                                        tenen un aspecte inconfusible: el
                                        fons completament blanc, per evitar
                                        distraccions,  i els subjectes sense
                                        ombres, que els ressalta i descobreix
                                        les seves parts translúcides. Aquesta
                                        tècnica permet descobrir detalls dels
                                        animals i plantes que fins ara havien
                                        estat ocults als nostres ulls, renovant
                                        així l’interès sobre els subjectes foto-
                                        grafiats.
                                          A simple vista es pot pensar
                                        que aquestes imatges s’han realit-
                                        zat dins un estudi de fotografia, però

     8 - EB43
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13