Page 12 - Es Busqueret 45
P. 12

ana Payo    això poc sabem del seu comportament  perquè havíem de trobar un lloc on fos  Sóller, mentre altres campen freqüent-
    individual. Un individu pot ser genera- segur trobar-les i capturar-les, fora dels  ment per Palma, la badia i l’interior de
    lista (avui menja al Mercat de l’Olivar i  nius. Triàrem un col·legi de Palma, Son  l’illa. Els individus capturats a Son Oliva
    demà segueix a un pesquer, és a dir,  Oliva, on vàrem comprovar que les ga- han criat a llocs diferents, com Malgrats,
    canvia freqüentment d’estratègia d’ali- vines anaven a cercar les restes dels  Dragonera o la costa de la badia de Pal-
    mentació), o bé especialista (només  berenars dels nins, puntuals a l’hora del  ma. Generalment aquests individus vi-
    menja principalment dels contenidors  pati, com rellotges!. Amb esquer, llaços  siten amb freqüència la ciutat o l’interior
    d’escombraries, mentre que un altre  i diversos intents, al final, vàrem poder  de l’illa per buscar aliment durant l’èpo-
    individu està especialitzat a seguir pes- capturar alguns exemplars.  ca de cria, però no de forma exclusiva.
    quers) . D’altra banda, està conèixer el  Els resultats fins al moment són  Durant l’època de cria, la major part
    home-range o la capacitat de moure’s  provisionals, però el que mostren ja ens  dels individus equipats no s’allunyen
    per trobar menjar. Per exemple, si les  sorprèn. La primera impressió és que  gaire de Mallorca, però el que no es-
    que mengen a la ciutat crien a la ciu- a la població, no hi ha clars patrons de  peràvem era detectar desplaçaments a
    tat, o si les que crien a Dragonera són  moviment i d’estratègies de farratge.  Barcelona, al delta de l’Ebre i a l’aboca-
    més marines; si la distància de recerca  Trobam comportaments individuals es- dor d’Eivissa, per després tornar al seu
    d’aliment és similar o diferent entre indi- pecialistes i d’altres generalistes. Hi ha  niu a Mallorca (mapes 4-5).
    vidus; o si bé, no hi ha grans límits geo- animals que visiten la ciutat, però que
    gràfics, ni cap especialització. La gestió  també surten a la mar. Altres que es
    d’una espècie abundant rarament té en  mouen més al llarg de la costa, a llocs
    compte aspectes que fan referència a la  poc poblats i menjant bàsicament al
    plasticitat de comportament i capacitat  mar, també seguint pesquers. I altres
    d’adaptació individual. No obstant això  segueixen visitant llocs on la brossa
    aquests aspectes són importants a l’ho- orgànica està encara disponible, o just
    ra de predir la resposta a les accions de  es mouen de la ciutat durant l’època de
    maneig que es planegen.
                      cria.
       Després de diverses proves, a dia
                        L’àrea i distància per trobar men-
    d’avui, tenim funcionant 8 emissors, 4  jar durant l’època de cria també és molt
    col·locats a individus capturats a Dra- variable (fig 1, mapes 1-5). Els exemplars
    gonera i altres 4 a urbans. Els individus  anellats a Dragonera tenen compor-
    de Dragonera varen ser capturats amb  taments dispars: alguns són bastant
    les trampes al niu, que utilitzam des de  marins i costaners, menjant associats a           julia bos
    fa anys per anellar adults. Amb els ur- pesquers que es mouen entre Palma i
    bans, la cosa es complicava una mica,

   12 - EB45
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17