Page 7 - Es Busqueret 45
P. 7

Los filtros solares ya contaminan los huevos de
                                        aves amenazadas en Doñana . CECILIO GALDÓN
                                        Madrid, 16 NOV. 2017. http://www.elmundo.es/
                                        ciencia-y-salud/ciencia/2017/11/16/5a0c600322
                                        601d08108b4664.html


                                        Una espècie evoluciona en
                                        temps real i es converteix en
                                        una altra

                                          Un pinsà de Darwin migrant va
                                        anar a l’illa de Daphne Major, a l’arxipèlag
                                        de Galápagos, i va iniciar un nou llinatge
                                        genètic reproduint-se amb un pinsà re-
                                        sident (Geospiza fortis). La seqüenciació
                                        del genoma del migrant ho va identifi-
                                        car com un mascle G. conirostris origi-
                                        nari de l’illa Espanyola, que està a més
                                        de 100 km de l’illa de Daphne Major. Ja
                                        des de la segona generació, el llinatge
                                        es va reproduir de forma endògena (en-
    Flamencs, Phoenicopterus roseus. Andrea Schaffer.            tre parents híbrids) i, malgrat la intensa
                                        endogàmia, l’encreuament va resultar
       Els científics han analitzat mostres  dedueixen que els filtres solars arriben  ser ecològicament exitós. Aquesta nova
    d’ous no fecundats o danyats, recol- als ocells a través del tracte gastroin- població de pinsans va ser prou diferent
    lectats entre els anys 2010 i 2012 durant  testinal, ingerits amb l’aliment o l’aigua,  en la seva morfologia (la forma del bec
    campanyes d´anellament de juvenils  que els metabolitza i els transfereix a  ) i en els seus hàbits, a les aus natives, i
    duites a terme pels tècnics de l’Estació  l’ou quan aquest encara s’està formant,  a més els individus de les dues poblaci-
    Biològica de Doñana. Es varen recollir  abans de la posta. De les mostres ana- ons no es creuen, pel que pot ser consi-
    mostres d’ous de vàries espècies d´aus,  litzades, la cigonya blanca (Ciconia ci- derada com a una nova espècie. Aquest
    totes elles residents a Doñana, i de mi- conia) i l’arpella (Circus aeroginosus)  exemple mostra que l’aïllament repro-
    gratòries que visiten anualment l’espai  són les espècies més afectades. ductiu, que normalment es desenvolu-
    natural protegit.                            pa al llarg de centenars de generacions,
                        Els científics han advertit que als  es pot establir en només unes poques
       A totes les mostres es detectaren,   últims anys ha augmentat la presència  generacions. •
    o bé els filtres solars originals, que es  de filtres solars als productes de cura i  Lamichhaney, S., Han, F., Webster, M. T., Anders-
    poden trobar als productes de cura  higiene personal i que ja no estan sols a  son, L., Grant, B. R., & Grant, P. R. (2017). Rapid hybrid
    personal, o bé els seus metabòlits, de- les cremes solars, sinó també als pro- speciation in Darwin’s finches. Science, eaao4593.
    mostrant aquest últim, que una vegada  ductes per al cabell, maquillatge, a
    el contaminant ha arribat a l’organisme  tèxtils, adhesius, pintures i plàstics. Els
    de la mare, aquesta ho metabolitza i  treballs previs d’aquests investigadors
    transforma en altres compostos, però  ja havien revelat la presència de filtres
    no els excreta, o almenys, no totalment. solars i parabens a la placenta de dones
                      gestants i de mamífers marins, així com
       De la troballa, els investigadors
                      a la llet materna.    Geospiza fortis (esquerra) i Geospiza conir (dreta)

                                                      EB45 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12