Page 10 - Es Busqueret 45
P. 10

La gavina vulgar (Larus michahe-
    llis) és una espècie d’una fama que su-                                 julia bos
    pera amb escreix el coneixement que
    en tenim d’ella. La seva abundància,
    beneficiada per una estreta interacció
    amb l’ésser humà, fa d’aquesta espè-
    cie una icona familiar i al mateix temps
    avorrida, fins al punt que han estat pro-
    tagonistes d’un clàssic del cinema de
    terror. Aquesta percepció no és sinó
    conseqüència de la nostra convivència
    amb un atrevit depredador oportunista
    de respectable grandària, i amb pobla-
    cions que han anat augmentant gràcies
    a l’aprofitament dels residus generats
    per l’ésser humà.
       Se li atribueixen, justificada o injus-
    tificadament, entre d’altres, problemes
    relacionats amb la conservació d’es-
    pècies sobre les quals depreden, pro-
    blemes de salubritat a zones habitades
    o molèsties a l’home pel seu compor-
    tament, en ocasions una mica desca-
    rat. Això passa amb qualsevol espècie
    sobreabundant que entra en conflicte  vidus sense aprofundir més enllà del  ca de la població de la gran colònia de
    amb els interessos de la nostra espècie,  que representa solucionar el problema  l’illot de Dragonera. El seguiment l’haví-
    més sobreabundant encara. No obstant  immediat. Està assumit que l’excedent  em començat uns pocs anys abans. Els
    això, en moltes ocasions aquests pro- de menjar abundant i predictible que  primers resultats, que ja vàrem publicar
    blemes són magnificats i basats en uns  produeix l’ésser humà, sigui en terra, en  a Es Busqueret de tardor de 2013, mos-
    coneixements no contrastat de l’ecolo- forma de brossa orgànica, o al mar, en  traven un acusat efecte sobre la pobla-
    gia de l’espècie. Sol passar, de vegades,  forma de descarts pesquers, augmenta  ció de gavines, amb un notable canvi en
    que l’interès que suscita una espècie  la capacitat de càrrega de l’ecosistema  la dieta, una disminució de la supervi-
    és inversament proporcional a la seva  per mantenir grans mides de població  vència, de la condició física individual i
    abundància i proximitat. És notòria, la  de gavines. No obstant això, els siste- una sensible disminució dels seus pa-
    seva poca popularitat per a gestors, i  mes ecològics són dinàmics i, per tant,  ràmetres reproductius com la mida de
    fins i tot científics, enfront d’altres es- no sabem què podem esperar quan es  posta i de l’ou, i reflectit tot al final en
    pècies bandera, generalment en perill  produeixen canvis en els recursos so- una disminució de la població. Això de-
    d’extinció, que atreuen més l’atenció  bre una població sobre-abundant.  mostrava un efecte esperat, a curt ter-
    del públic i dels apassionats. Ens preo- A Mallorca es va donar aquest cas  mini, del control del menjar accessible
    cupem, amb raó, de la gestió de les es- amb el tancament gradual de l’aboca- sobre l’abundància de gavines o sobre
    pècies amenaçades, però ens oblidem  dor de Son Reus, a l´hivern 2009-2010.  els seus paràmetres reproductors, re-
    del paper que exerceixen les espècies  Aquesta mesura suposava per al Grup  sultat reflectit a diverses publicacions
    super-abundants. I en la gestió de les  d’Ecologia de Poblacions, un experi- a revistes científiques (Steingenwald et
    espècies super-abundants, s’opta gai- ment “natural” per estudiar la dinàmi- al. 2015, Payo-Payo et al. 2015, Reial et
    rebé sempre per intentar eliminar indi-                 al. 2017).                                                            julia bos
   10 - EB45
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15