Page 14 - Es Busqueret 45
P. 14

björn marTen PhiliPs

       Però la sorpresa més gran la tro- pel sud de Madrid i tornar al novembre  Bibliografia
    bam en el comportament post-repro- a Palma, i no sense abans visitar el Nord  Steigerwald, E. C., Igual, J.-M., Payo-Payo, A., & Ta-
    ductor. Aquí l’absència de patrons és  de Menorca (mapa 10).      vecchia, G. 2015. Effects of decreased anthropoge-
    encara més patent, fins i tot sembla que  Per poder realitzar anàlisis es- nic food availability on an opportunistic gull: evi-
                                        dence for a size-mediated response in breeding
    és independent d’on van ser capturats  tadístics que permetessin trobar ten- females. Ibis, 157:439-448.
    els individus. Dels 8 individus marcats,  dències, a part d’acumular més dades  Payo-Payo, A., Oro, D., Igual, J.M., Jover, L., Sanpe-
    pràcticament tots han tingut moviments  temporals (a la majoria dels individus  ra, C. and Tavecchia, G. 2015. Population control of
    post-reproductors diferents. Hi ha in- encara no hem observat un cicle anual  an overabundant species achieved through con-
                                        secutive anthropogenic perturbations. Ecological
    dividus que després de la cria no han  complet), caldria marcar més individus,  Applications 25:2228-2239
    sortit de Mallorca, però la majoria es  cosa amb la qual pretenem continuar a  Real E., Oro, D., Martínez-Abraín, A., Igual, J-M, Ber-
    desplacen fora (fig 2, mapes 6-10). Tots  les properes temporades. No obstant  tolero, A., Bosch, M., Tavecchia, G. 2017. Predictable
    travessen la Mediterrània fins a la cos- això, per ara i en resum, tot apunta que  anthropogenic food subsidies, density-dependen-
                                        ce and socio-economic factors influence breeding
    ta de la Península, però cap a diferents  la població mallorquina pot ser molt  investment in a generalist seabird. Journal of Avian
    llocs. Un ha remuntat la costa mediter- més oberta del que sembla, amb una  Biology (in press)
    rània cap al Nord, internant-se fins i tot  capacitat de dispersió per alimentar-se
    a França; un altre s’ha desplaçat cap al  i per connectar amb altres poblacions,  Agraïments
    sud, arribant a la Manga del Mar Menor.  també més gran del que es pensava.
    Una ruta que sembla freqüent és creuar  Hem comprovat, veient les àrees de  Tots els membres del GEP de l’IMEDEA
    la Península a través de la vall de l’Ebre  farratge, que hi ha variació individual a  (Dani Oro, Meritxell Genovart, Ana Sanz,
    fins al Cantàbric, cosa que es sospitava  l’especialització per l’explotació de re- Ana Payo, Enric Reial, Noelia Hernández,
    gràcies a algunes lectures, però que no  cursos. I que tot aquest coneixement  Andreu Rotger, Julia Bos, Flor) han parti-
    estava confirmat fins aleshores. Un cop  pot ser molt útil a l’hora de gestionar  cipat en aquest projecte. Volem agrair a
    a la costa basca, no tots fan el mateix:  l’espècie i prendre decisions en la seva  Victor García Matarranz (OAPN) i al GOB,
    uns es queden a la zona o es mouen cap  gestió més enllà de l’àmbit local (cu- especialment a Toni Muñoz i Manolo
    al nord, entre Baiona i Bordeus. La ruta  lling). Potser, la conclusió més impor- Suàrez per la seva ajuda a l’equipament
    més llarga l’ha realitzada un dels exem- tant del nostre estudi és que fins i tot  individual dels emissors. A Martí Mayol i
    plars capturats a Son Oliva, un animal  una espècie tan comuna com la gavina  personal del Parc Natural de Dragonera
    eminentment urbà durant la primave- no deixa de sorprendre’ns cada dia. • pel seu suport logístic, l’equip directiu i
    ra, però que a l’estiu, després de creuar                professors de Son Oliva pel seu suport i
    per la vall de l’Ebre, s’ha desplaçat pel                a Creuers Margarita. Aquest projecte ha
    Cantàbric cap a l’oest, envoltant Galícia                estat finançat parcialment pel projecte
    i arribant fins al nord de Porto. A aquesta               IBISES del Plan Nacional de Investiga-
    zona s’ha alimentat durant uns mesos,                  ción (MINECO).
    per després baixar per la costa cap a
    Aveiro i creuar ràpidament la penínsu-
    la d’oest a est fins a València, passant
   14 - EB45
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19