Page 11 - Es Busqueret 45
P. 11

ana Payo
       Però, què li passarà a la població  orgànics urbans de manera més dis- espècie sobre la dispersió. Però, el ve-
    a llarg termini? Després d’aquesta per- persa? Perquè, òbviament, amb el tan- loç i recent desenvolupament de les
    torbació, la població de Dragonera tor- cament del seu gran “restaurant”, hau- tècniques de seguiment remot (ràdio-
    narà a la mida inicial? Aquesta espècie  ríem de ser testimonis d’una ampliació  tracking, emissors satèl·lits, geolocalit-
    destaca pel seu oportunisme i, evident- de la zona d’alimentació o / i una di- zadors i, més recentment, les tècniques
    ment, cal esperar un reajustament en  versificació del tipus d’alimentació. Per  GPS-GSM, permet el posicionament
    la seva dinàmica poblacional a partir de  això és rellevant, i sovint s’oblida, tenir  remot i precís d’individus equipats amb
    la nova capacitat de càrrega existent.  en compte els moviments per trobar  aquests dispositius. Com a programa
    De fet, ja es comença a apreciar una tí- menjar (“home range”) i la capacitat de  pilot, el GEP, amb l’ajuda del Grup Ba-
    mida recuperació. La mida de l’ou i de  dispersió dels individus quan es fa una  lear d’Ornitologia (GOB), va decidir equi-
    la posta dels últims anys s’acosten als  actuació, sigui aquesta el tancament de  par amb dispositius GPS-GSM, amb
    valors registrats abans del tancament  l’accés a l’alimentació, o sigui el sacrifici  bateria solar, algunes gavines adultes.
    de l’abocador. No obstant això el nom- o “culling” d’una part de la població. Els emissors GPS-GSM es col·loquen
 julia bos bre de parelles, tot i que ha augmentat  dicionalment gràcies al marcatge amb  en forma de motxilla amb un arnès de
                        Les poblacions són seguides tra-
                                        tefló i emeten per telefonia mòbil (GSM)
    una mica, està encara lluny dels valors
    inicials. La resposta ve donada, d’una
                                        a un servidor on queden registrades les
    banda, en què poden existir nous re- anelles de lectura a distància i el retro- posicions amb precisió GPS a intervals
                      bament d’individus marcats, per l’es-
    cursos que siguin explotats, recursos  tima de la supervivència anual i dels  de temps definits. Gràcies a la miniatu-
    que podrien introduir problemes, com  moviments dels individus, treballs que  rització dels components electrònics,
    per exemple, l’augment de la presència  el Grup d’Ecologia de Poblacions de  els emissor GPS-GSM avui dia pesen
    de les gavines en ambients urbanitzats,  l’IMEDEA porta realitzant a Dragonera  menys de 20 grams i resulten innocus
    o un augment de la depredació local  des de fa 10 anys. Això, sumat als cen- per a gavines de 750 a més de 1.100
    sobre espècies d’interès. Per tant, un  sos de reproductors i una estima de la  grams.
    aspecte que ens interessa saber és on  productivitat, permet conèixer la dinà- El primer objectiu del programa
    i què mengen ara?. Com aus marines  mica d’una població i intentar predir la  és conèixer les estratègies de movi-
    que són, aniran a dinar al mar majori- seva trajectòria futura. No obstant això,  ment, ara que el seu menjar tradicio-
    tàriament o es diversificarà el consum  la baixa probabilitat de trobar un indivi- nal a l’abocador de Son Reus ja no està
    de recursos terrestres com les olives o  du marcat, sobretot fora dels seus llocs  disponible. Se sap que la gavina és una
    els insectes? Seguiran menjant residus
                      de cria, limita la informació d’aquesta  espècie generalista, però no obstant

                                                      EB45 - 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16