Page 10 - Es Busqueret 46
P. 10

Un dels objectius inicials del pro- siderar prioritàries. La major part dels  Els seguiments s’executen a tra-
    grama va ser unificar tots els segui- seguiments es duen a terme amb una  vés de contractacions externes o mit-
    ments que s’estaven duent a terme  periodicitat anual, encara que en alguns  jançant personal propi: la Societat Or-
    a l’illa, i col·laborar amb ells perquè  pocs casos la periodicitat és quinquen- nitològica de Menorca duu a terme el
    puguin tenir continuïtat, i iniciar el se- nal (seguiment de gavina camagroga i  seguiment d’aus comuns (SOCME), el
    guiment d’aquelles espècies que no  de la miloca).         seguiment anual dels paràmetres de-
    estaven controlades i que es van con-                  mogràfics d’aus comunes (EEC), el se-


    Programa de seguiment de tortugues d’aigua, Emys orbicularis. Cap- Programa de seguiment de tortugues, Emys orbicularis.. Control
    tura d’exemplars amb nanses.             d’exemplars.
    Programa de seguiment d’aus. Marcatge de polls d’àguila peixatera,  Programa de seguiment de mamífers. Pesant un ratolí, Mus musculus.
    Pandion haliaetus.
   10 - EB46
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15