Page 8 - Es Busqueret 46
P. 8

Les Reserves de Biosfera        Les directrius de la UNESCO es- objectius i directrius a seguir en els se-
                      tableixen que les reserves de biosfe- güents anys, els quals s’estructuren en
       La Reserva de la Biosfera és una  ra han de desenvolupar tres funcions:  cinc programes diferents que pretenen
    figura creada per la UNESCO, dins del  (a) funció de conservació: en virtut de  asseure les bases de les futures actu-
    Programa MaB (Home i Biosfera), amb  la qual, es protegeix els paisatges, els  acions per a la protecció, conservació i
    l’objectiu de conciliar el desenvolupa- ecosistemes, les espècies i la variació  gestió de la biodiversitat en la Reserva
    ment econòmic amb la conservació del  genètica; (b) funció de desenvolupa- de Biosfera de Menorca.
    medi natural, intentant donar sentit al  ment: en virtut de la qual, es busca que
    concepte de desenvolupament soste- les àrees de biosfera siguin usades com  - Programa de Seguiment. Iniciat du-
    nible. Encara que en els seus inicis es  a models de desenvolupament sosteni- rant l’any 2015, té com a objectiu dis-
    declaraven reserves de biosfera terri- ble; (c) funció de suport logístic: en virtut  posar de la millor informació possible
    toris protegits com a parcs nacionals o  de la qual, es busca que les reserves de  sobre la biodiversitat i les seves varia-
    naturals, a partir dels anys 90 és obliga- biosfera siguin usades per donar su- cions temporals, la qual cosa permetrà
    tori que les reserves de biosfera siguin  port a projectes de recerca, observació,  millorar l’eficàcia en les decisions de
    territoris on visquin persones i que per  educació i entrenament.   maneig. Per això, ha de convertir-se en
    tant es desenvolupin en elles tot tipus                 una eina fonamental al servei de la ges-
    d’activitats. Actualment hi ha més de               tió. El programa tracta de dur a terme
    660 Reserves de Biosfera al món distri- L’Estratègia de Conservació  un seguiment a llarg termini d’espècies
    buïdes per 120 països, de les quals 48                 emblemàtiques, amenaçades o indica-
    es troben situades a Espanya.    de la Biodiversitat a la      dores del territori de la Reserva de Bios-
                      Reserva de Biosfera de       fera de Menorca.
       L’illa de Menorca forma part de
    l’arxipèlag balear i es troba situada al  Menorca
    centre del Mediterrani occidental. El  La conservació del patrimoni na- - Programa de Recerca. Per millorar la
    seu interès per tenir un desenvolupa- tural i de la biodiversitat és un objectiu  gestió en matèria de conservació del
    ment sostenible, i per buscar noves so- prioritari en la gestió de qualsevol es- patrimoni natural fa falta disposar del
    lucions al seu desenvolupament eco- pai, i més si cap en una Reserva de la  coneixement sobre l’estat de conser-
    nòmic que permetés una conservació  Biosfera. Conscients d’això, la Reserva  vació d’aquest patrimoni natural, sobre
    del medi natural, a més de tenir uns rics  de Biosfera de Menorca, va desenvo- les amenaces que l’afecten, i sobre la
    valors naturals i patrimonials, van per- lupar durant l’any 2015, una Estratègia  dinàmica dels ecosistemes on es troba.
    metre que l’illa fos declarada Reserva  de Conservació de la Biodiversitat. En  Tots aquests nous coneixements s’han
    de la Biosfera l’any 1993.     aquesta Estratègia s’emmarquen els  d’obtenir mitjançant aquest programa    Anellament de polls de baldritja grossa, Calonectris diomedea.

   8 - EB46
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13