Page 9 - Es Busqueret 46
P. 9

Tortuga mediterrània, Testudo hermanni.


    de recerca, que es definirà a través d’un  igualment en una millor coparticipació  conèixer el comportament dels siste-
    procés de recopilació de la informació  en la gestió. Tots aquests aspectes han  mes naturals que s’estan manejant i
    existent i una anàlisi de les manques de  de contribuir a incrementar la conscièn- les seves tendències a llarg termini, és
    coneixements. S’està concretant durant  cia de la societat cap a la importància  clau dur a terme una avaluació, és a dir,
    aquest any 2018.          de la biodiversitat en la vida dels ciuta- valorar els efectes de les pràctiques de
                      dans.                gestió que s’estan realitzant. Per a això
    - Programa de Gestió Activa. Es pretén
    elaborar un programa d’intervencions  - Programa de Noves Oportunitats.  és imprescindible disposar d’informació
    concretes per assegurar la conserva- L’activitat econòmica genera pressions  objectiva i quantitativa sobre l’espai i
    ció d’una espècie determinada o d’uns  sobre el medi ambient i la biodiversitat.  sobre el comportament dels ecosiste-
    hàbitats d’alt valor ecològic, per mini- Per això, resulta essencial integrar els  mes. En aquest context, els sistemes
    mitzar els efectes d’una determinada  objectius de conservació en les políti- de seguiment són claus per adquirir la
    amenaça, per millorar la situació de  ques econòmiques i generar alhora no- informació necessària per avaluar l’efi-
    determinades poblacions, o per rever- ves oportunitats. Són necessàries me- càcia de la gestió desenvolupada als
    tir tendències negatives. La informació  sures per fer compatible la conservació  territoris.
    disponible ha de ser l’eina fonamental  dels valors dels territoris amb la satis- Durant l’any 2015, la Reserva de
    per dissenyar un Programa de Gestió  facció de les aspiracions dels empresa- Biosfera de Menorca va iniciar un Pro-
    Activa.               ris i les necessitats de la població local. grama de Seguiment de la Biodiversitat
                                        amb l’objectiu principal de disposar de
    - Programa de Comunicació, Educa-                   la millor informació possible sobre la bi-
    ció Ambiental i Participació Social.                  odiversitat i les seves variacions tempo-
    Una gestió compartida i compromesa
    és imprescindible per aconseguir una El Programa de Seguiment   rals com a eina per millorar l’eficàcia en
    conservació eficaç de la biodiversitat.  de la Biodiversitat    les decisions de maneig.
    Això implica, d’una banda, incrementar                   El projecte, pensat com una ac-
    el coneixement que tenen els diferents  Els sistemes naturals no són es- tuació a llarg termini, estructura els
    agents sobre la biodiversitat insular,  tàtics, el seu dinamisme implica canvis  seguiments específics sobre espècies
    mitjançant la transferència de dades,  i modificacions des d’un nivell inicial,  amenaçades, espècies indicadores o
    estudis, i altres aspectes relacionats  tant a causa de processos naturals com  espècies claus en els ecosistemes in-
    amb les espècies i hàbitats que es tro- per influències antròpiques. En aquest  sulars menorquins. El programa compta
    ben en la Reserva de la Biosfera de Me- sentit, tot espai on es relacionen medi  amb diversos subprogrames de segui-
    norca. D’altra banda, l’educació ambi- ambient i un ús de l’espai, exigeix una  ment: flora, invertebrats, amfibis, rèptils,
    ental i la formació de personal redunda  gestió, generalment activa. Per poder  aus i mamífers.


                                                      EB46 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14