Page 4 - Es Busqueret 46
P. 4

Editorial


    La posidònia ha estat la protagonista  senvolupar fins el 2006, es va truncar  abocaments d’aigües residuals la prin-
    indiscutible de la nostra biodiversitat  el 2003 amb la victòria electoral del  cipal causa de destrucció de la posidò-
    els darrers estius. Poques vegades una  Partit Popular, i gran part de les acci- nia a les Balears. Sense entrar a discutir
    espècie (de fet, una comunitat biològi- ons previstes varen quedar en no res.  la solidesa de les dades que fonamen-
    ca) ha ocupat tant d’espai als mitjans              ten aqueixa afirmació, és evident que
    de comunicació a les Balears. La pro- El 2015 la coalició de govern progres- els emissaris que aboquen aigües poc
    tecció d’un element biològic amb una  sista va incorporar en el seu full de ruta  o gens depurades són un greu proble-
    importància de primer ordre, fet que  la protecció de la posidònia. Durant 3  ma que cal abordar amb decisió i so-
    s’hauria de considerar d’allò més lògic  anys s’ha parlat molt d’un decret de  bre tot amb mitjans econòmics. Però
    en una societat avançada, s’ha conver- conservació, que finalment hem vist  aquesta no és excusa per menystenir
    tit a les Balears en poc menys que una  aprovat el passat juliol. Una tramitació  l’impacte, evident i greu, del fondeig.
    batalla èpica encara lluny de resoldre’s.  extremadament llarga, interpretam que
                      fonamentalment a causa de la dificultat  Si l’aprovació del decret ha estat un camí
    La Directiva 92/43/CEE relativa a la  política. La passada legislatura el Par- llarg i complicat, el repte més important
    conservació dels hàbitats naturals i de  tit Popular ja va treballar també en un  és aconseguir la seva aplicació. Des de
    la fauna i la flora silvestres, més cone- decret posidònia, que va acabar avor- l’any passat es compta amb un servei
    guda com la Directiva Hàbitats, esta- tant-se a causa de l’oposició del sector  de vigilància i ajuda al fondeig, que està
    bleix que les «praderes de posidònia»  nàutic. Pensam que el retard en l’apro- fent una feina tan magnífica com insufi-
    és un hàbitat prioritari pel que fa a la  vació de la norma per part del govern  cient. Però una de les aportacions fona-
    seva conservació, i requereix desig- actual ha estat motivat precisament  mentals del decret és la prohibició del
    nar zones especials de conservació. A  per la incomoditat política d’assumir  fondeig sobre posidònia, més enllà de
    les Illes Balears comptam aproxima- un enfrontament amb aqueix sector.  la prohibició de destruir-la (ja preesta-
    dament amb el 50% de l’extensió ocu-                  blerta per la llei de patrimoni natural). I
    pada per posidònia al litoral espanyol,  La problemàtica de conservació de la  per sancionar als infractors de la norma
    pel que la nostra responsabilitat en la  posidònia inclou diversos factors, entre  cal que algú amb la condició d’agent de
    seva conservació és molt important.  els quals hi ha el fondeig, la contami- l’autoritat iniciï el procediment. Tornam
                      nació, les espècies invasores i el canvi  a topar aquí amb una greu debilitat es-
    L’any 2001 les Balears aconseguiren  climàtic. És evident que el decret de  tructural de la nostra administració am-
    el suport de la Unió Europea per al  conservació es centra especialment en  biental: la insuficiència del cos d’Agents
    desenvolupament del projecte LIFE- el primer d’ells, que genera un impac- de Medi Ambient. Els seus efectius es
    Posidonia, que entre altres accions  te immediat molt visible i que, tot i el  troben molt per davall del necessa-
    preveia la designació de zones de pro- conflicte amb el sector nàutic, és sense  ri per vigilar convenientment el medi
    tecció, la redacció de plans de gestió i  dubte el problema més fàcil d’abordar  terrestre, pel que amb la nova respon-
    la instal·lació de camps de boies eco- i superar. Els navegants presentaren fa  sabilitat de vigilar també la posidònia
    lògiques. El projecte, que s’havia de de- mesos un estudi que focalitza en els  es troben absolutament desbordats.

                                        Davant els milers de fondejos sobre po-
                                        sidònia que malauradament es seguiran
                                        produint els propers estius, un indica-
                                        dor de verificació fonamental per ava-
                                        luar l’èxit del decret serà el nombre de
                                        procediments d’infracció iniciats, instru-
                                        ïts i resolts, i per això cal anar més enllà
                                        del paper i de la simple actuació infor-
                                        mativa. Seria gravíssim que, després de
                                        tot l’esforç invertit, la percepció pública
                                        davant aquesta iniciativa de protecció
                                        no fos de respecte sinó d’impunitat.

                                        Tot el nostre suport a les mesures le-
                                        gals i informatives implantades pel go-
                                        vern per a la protecció de la posidònia,
                                        però no ens podem quedar aquí. Com
                                        en altres àmbits de gestió, cal que el
                                        compromís amb el medi ambient es
                                        manifesti de forma de pressupost i mit-
                                        jans disponibles. ·


   4 - EB46
   1   2   3   4   5   6   7   8   9