Page 14 - Es Busqueret 49
P. 14

Ocell de tempesta, escateret, fu- uns quatre mesos, es repeteix any rere
                      marell, noneta o marineret són tan sols  any convertint-se quasi en una tradició,
                      alguns dels noms per com es coneix  ja que la mateixa parella sempre visita
                      l’Hydrobates pelagicus, una petita au  el mateix illot i normalment sempre la
                      marina de tan sols 28 grams de pes i  trobem al mateix lloc on es va reprodu-
                      uns 16 centímetres de longitud, un poc  ir l’any anterior. I això ho repetirà durant
      A la doble plana anterior, exemplars de
                      més gran que un gorrió. La subespècie  lustres, ja que malgrat la seva petita
      noneta. Foto: Jason Moss.
                      mediterrània (H. Pelagicus melitensis)  mida, aquests ocells poden viure més
      A dalt, noneta. Foto: Víctor París. arriba cada any a principis de primave- de trenta anys.
                      ra als illots de la mar Mediterrània per
      A la dreta, col·locació d’un emisor GPS  reproduir-se i pon un únic ou per pare- Mentre dura la incubació de l’ou,
      fixat a les rectrius.                        les parelles van fent torns d’uns tres dies
                      lla a petits illots lliures de depredadors  de durada de mitja, on un membre de
                      terrestres com rates, moixos o ratolins.  la parella surt per alimentar-se mentre
                      Amb aquestes característiques, es trac- que l’altre es queda covant l’ou. Aquests
                      ta de l’au marina més petita que visita  relleus entre el mascle i la femella són
                      les nostres costes, però només ho fa  coneguts com els torns d’incubació i
                      durant el seu període de reproducció.  eviten que l’ou perdi temperatura du-
                      Els seus nius es troben en forats i en- rant el procés de desenvolupament del
                      cletxes, davall pedres o fins i tot dins  pollet. Durant aquest període els pares
                      coves amb nombroses cavitats. L’apre- es reparteixen de forma equitativa la
                      ciat ou el posen directament a terra i el  cura de l’ou, però on s’alimenten durant
                      coven durant uns 40 dies fins a la seva  tant de temps?
                      eclosió. El pollet serà alimentant durant
                      2 mesos fins que desenvolupi el seu  Fins fa ben poc, quasi no se sa-
                      plomatge i pugui volar i partir a viure a  bia res sobre els viatges d’alimentació
                      mar obert. Tot aquest procés, que dura  d’aquesta espècie, però era una pre-

   14 - EB51
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19