Page 9 - Es Busqueret 49
P. 9

una xifra molt baixa a àrees cerealistes  S’anotaren concentracions per- permanent. És a dir: a igual hàbitat, la
    i d’alzinar.            manents molt abundants de xoriguer  majoria de rapinyaires són molt més
                      a les zones cerealistes de Sineu-Sant  detectables on no hi ha cuabarrades a
       La milana és, a l’estiu, una espècie
    clarament detectable a pinars i zones  Joan i des Blanquer de Maria de la Sa- la zona (vegeu Gràfiques 3, 4, 5 i 6).
                      lut, però sobretot a les marines i els se-
    de mosaic agrícola amb presència ur- menters de S’Avall (Santanyí i Ses Sali- Però el més sobtat és que aquesta
    bana significativa, la majoria es troba al  nes). També es va detectar la presència  “por” de les espècies mitjanes i petites
    pla i a àrees amb turons, però les dades  de xoriguer petit a les dues zones cere- per la presència del súper-depredador
    es veuen molt afectades per la presèn- alistes abans esmentades.    no és homogènia en tots els territoris:
    cia (o no) de dormidors comunals a prop                 va ser molt forta a la colla d’Escorca,
    de la zona d’observació.        Es detectaren moixetes volto-  a la de Valldemossa i a una de les de
                      neres a Sa Duaia d’Artà i a la marina  Llucmajor, però no fou tan evident a la
       L’àguila calçada és una espècie
    polivalent i adaptada a majoria d’hàbi- de Son Doblons (Santa Margalida). Un  de Calvià-Andratx, a la de Lloseta o a la
    tats, però amb xifres més altes a pinars  exemplar d’àguila real es va observar a  de Ses Salines-Santanyí. (vegeu Gràfica
    i mosaic agrícola amb presència urbana  Sa Torrentera (Selva) i a Son Marc (Po- 1), per la qual cosa es pot deduir que
    significativa, també és més detectable  llença), i destaca la inusual detecció es- alguns exemplars de cuabarrada són
    al pla i a zones amb turons que no a les  tival d’un aligot vesper sobre l’ermita de  més tolerants que altres (a Lloseta, per
    zones muntanyoses.         Sant Miquel (Campanet), el 21 de juliol,  exemple, hi ha dos nius d’àguila calçada
                      i la detecció de diverses arpelles cen- i un dormidor de milanes relativament a
       El corb s’ha anotat a la majoria  droses al pla d’Alanzell (Vilafranca).  prop del niu de les cuabarrades).
    d’hàbitats i espais, excepte en àrees                 Estem segurs que el segon estudi
    d’alzinar i de cereals i ha mostrat una             (que ja s’està duent a terme), molt més
    presència desigual en els territoris de  Conclusions          precís i més senzill alhora, i fet amb dos
    les cuabarrades.
                        El que és ben patent amb les da- anys consecutius, podrà donar unes da-
       El falcó pelegrí, junt amb els voltor  des obtingudes en aquest primer expe- des molt més fiables que confirmaran (o
    negre i el foraster, són els menys afec- riment és la minva notable de detecci- concretaran) millor les xifres i tendènci-
    tats per la presència d’àguila cuabarra- ons de la majoria de rapinyaires en una  es obtingudes en aquest primer. •
    da, detectant-se, sobretot, a les zones  zona on hi ha cuabarrades de manera
    de muntanya amb carritxar.
                                                      EB51 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14