Page 15 - Es Busqueret 49
P. 15

_

    gunta obligada per tal de conèixer mi- au marina pogués portar-los sense pro-
    llor l’espècie i poder així garantir la seva  blema. L’aparell s’instal·lava a algunes
    conservació i protecció en l’àmbit glo- de les plomes de la cua, de manera que
    bal. A Balears, l’equip de gestió de les  si no poguessin ser recuperats, es des- La distància mitjana
    Reserves Naturals des Vedrà, es Ve- prendrien quan mudessin, un procés
    dranell i els Illots de Ponent a Eivissa i  que es produeix durant aquesta època. recorreguda durant els
    el grup d’Ecologia i Demografia Animal  Això no es tractava d’una prova  viatges d’alimentació
    de l’IMEDEA fan un seguiment des de  pilot on no sabíem si sortiria bé, ja que
    l’any 2014, a les colònies de fumarell (el  l’any anterior ja s’havia fet el mateix a la  fou d’uns 1.160 km, sent
    nom pitiusenc de l’H. pelagicus) a l’illa  colònia de l’illa de Benidorm (Alacant).
    de s’Espartar. En aquesta petita illa es  Per tant, el GEDA ja tenia experiència de  el viatge més curt de
    troba la colònia més gran de tota la Me- quan vam posar els GPSs per primera
    diterrània occidental.                            772 km i el més llarg
                      vegada als escaterets (anomenats així
       Aquest darrer any, el Grup d’Eco- al País Valencià) a la colònia de Beni- registrat pels GPSs
    logia i Demografia Animal (GEDA) de  dorm i els resultats obtinguts amb els
    l’Imedea (UIB-CSIC), el grup de Zoolo- GPS van ser sorprenents. Sempre s’ha-  de 1.426 km, gens
    gia Aplicada i de la Conservació de la  via pensat que els escaterets de Be-
    Universitat de les Illes Balears i l’equip  nidorm anaven a menjar a la zona del malament per una petita
    de les Reserves Naturals van començar  delta de l’Ebre o del cap de la Nau, però  au marina de menys de
    a treballar per resoldre el misteri d’on  vàrem descobrir que volaven molt més
    van a alimentar-se els fumarells. Es va  al sud i molt més lluny del que es creia,     30 grams
    equipar amb aparells GPS alguns indi- viatjaven fins Alborà, arribant fins i tot a          _
    vidus per poder fer el seguiment d’on  prop de l’estret de Gibraltar.
    anaven a alimentar-se quan sortien de  Va ser llavors quan el GEDA es va
    la colònia durant el període d’incuba- proposar fer el mateix a Eivissa i resol-
    ció de l’ou. Gràcies a la miniaturització  dre el misteri d’on van els fumarells de
    de la tecnologia GPS això va ser possi- s’Espartar a menjar. Vam col·locar els
    ble perquè els aparells pesaven menys  GPS a 12 fumarells diferents obtenint un
    d’un gram i permetia que aquesta petita
                      total de 9 viatges complets que ens do-
                                                      EB51 - 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20