Page 3 - Es Busqueret 49
P. 3

Sumari

                        2  A través de l’objectiu    47  Anuari
                           Criatures nocturnes        Observacions d’odonats a les
                           per Javier Atero         Illes Balears 2020
                           coordina Fátima Garrido      coordinen Marina Tysoe i Maties Rebassa
                        4  Editorial           57  Fora de ruta
                                            Hortolà capblanc,
                                            Emberiza leucocephalus
                        5  Col·laboració            per Steve Nicoll
                          Estudi de la detectabilitat dels
                          rapinyaires a l’illa de Mallorca 58 Col·laboració
                           per Javier Reina i Pere Vicens    Falzies a ca nostra
                                            per Catalina Piris
                       12  Actualitat
                           Petits viatgers de grans distàncies 62 Un racó per descobrir
                           per Andreu Rotger, Giacomo Tavecchia i    Pou des Lleó, entre la Torre d’en
                           Ana Sanz-Aguilar         Valls i Punta de ses Eres
                                            per Jaume Estarelles
                       18  Naturalisme
                          La restauració de la posidònia 72 Plantarum balearicum
                          a l’aula               Crucianella maritima
                           per Inés Castejón         per Per Marcelo Cerrato i Llorenç Gil
                                            coordina Miquel Capó
                       26   Notícies del món         De viatge
                           per Maite Serra-Franco    78
                                            La Palma
                       28   Notícies de casa          per Steve Nicoll
                           per Maite Serra-Franco    92  Al detall
                       30   Col·leccions històriques      Tarentola mauritanica
                                            per Maties Rebassa i Cati Artigues
                          La col·lecció Carreras-Torrent
                           per Miquel Carreras, Joan Carreras i   Quadern de camp
                           Jordi Muntaner         94   per Steve Nicoll
                       42  Estudi de les aus
                           Mètodes de telemetria i lectura
                          a distància en l’anellament
                           per Pere Garcias                       Es Busqueret

                       Divulgació naturalística de les Illes Balears Fotografia de portada:
                                              Posidonia oceanica
                                              Autor: Xavier Mas
                       Número 51 - Publicació gratuïta.
                       www.esbusqueret.com - ornitologia@gobmallorca.com
                           GOB - Grup Balear d’Ornitologia
                           i Defensa de la Naturalesa
                           Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                           www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Manuel Suàrez
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Cristina Fiol, Maite Serra, Steve Nicoll, Josepa Rubio.
                       Revisió lingüística
                       Josepa Rubio
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       Col·laboren en aquest número:
                       Javier Atero, Juanjo Bazán, Miquel Capó, Joan Carreras, Roger Cases, Miquel Carreras, Inés Castejón, Marcello
                       Cerrato, Jaume Estarelles, Pere J. Garcias, Fàtima Garrido, Llorenç Gil, Xavier Mas, Jason Moss, Jordi Muntaner,
                       Víctor París, Catalina Piris, Román Piris, Maties Rebassa, Javier Reina, Andreu Rotger, Ana Sanz-Aguilar, Jordi
                       Serapio, Giacomo Tavecchia, Marina Tysoe, Pere Vicens, Carmen Villar, AFONIB, SOM.
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.
                       Els drets de còpia de les imatges corresponen als seus autors.


                                                      EB51 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8