Page 8 - Es Busqueret 49
P. 8

d’un mateix exemplar i, a més, es tindrà  moixeta voltonera Neophron percnopte-
                      en compte la distància als observadors,  rus, àguila peixatera Pandion haliaetus,
                      fet que ens permetrà treure xifres molt  falcó pelegrí Falco pelegrinus, falcó marí
                      acurades de densitat per espècies i per  Falco eleonorae, xoriguer Falco tinnun-
      A baix:             hàbitats (Marques et al. 2007, Marques  culus, xoriguer petit Falco naumanni i
                      et al. 2010, Thomas et al. 2010). Aquest  corb Corvus corax, destacant les xifres
      Gràfica 1: Nombre de deteccions d’àguila
                      nou estudi ja està en marxa, va comen- molt notables de milanes, d’àguiles cal-
      cuabarrada dins punts amb hàbitats pre-
                      çar al novembre del 2020 i compta amb  çades, de xoriguers i de corbs (vegeu
      dominants. En aquest cas es veu que la
                      la participació d’una quinzena de perso- Gràfica 2).
      majoria de deteccions es produïren dins
                      nes voluntàries del GOB i de la SEO.
      pinars del pla amb una alta presència de                També ens va permetre detec-
      mosaic agrícola.                          tar dormidors comunals de milana a
                                        començaments de l’estiu a la zona de
      Gràfica 2: Total de deteccions de totes  Resultats
      les espècies a tots els punts. També                Solleric (Alaró), sa Penya Rodona (Cas
                        Durant aquest primer estudi s’ano- Concos) i a Ses Algorfes (Sant Joan), fet
      hi ha els no identificats, grans (G) i els
                      taren 15 espècies de rapinyaires dife- no documentat fins ara, que podrien ser
      petits (P).
                      rents i una de còrvids: àguila real Aquila  d’exemplars juvenils i immadurs que no
      A la plana de la dreta, àguila calçada  chrysaetos, àguila cuabarrada Aquila  tenen territori ni parella.
      Hieraaetus pennatus. Foto: Juanjo Bazán. fasciata, àguila calçada Hieraaetus pen- Fent una primera anàlisi en algu-
                      natus, milana Milvus milvus, aligot ves- nes espècies, veiem que l’àguila cua-
                      per Pernis apivorus, aligot Buteo buteo,  barrada és més observable, a l’estiu, a
                      arpella Circus aeruginosus, arpella cen- zones planes amb una notable presèn-
                      drosa Circus pygargus, voltor Aegypius  cia de pinars i de mosaic agrícola, i té
                      monachus, voltor foraster Gyps fulvus,


   8 - EB51
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13