Page 4 - Es Busqueret 49
P. 4

Editorial    Per una estratègia balear de bioseguretat


    El terme bioseguretat es va aplicar inicialment a l’adop- Manca de suficients mitjans per al control. Cal pren-
    ció de mesures preventives per evitar malalties infec- dre’s seriosament la importància del control sanitari
    cioses a conreus i ramat, però des de fa dues dècades  als punts d’entrada de mercaderies, dotar de mitjans
    s’aplica també a la defensa front a les espècies invaso- suficients per realitzar-lo adequadament, i actuar rà-
    res (no necessàriament infeccioses) i organismes modi- pidament quan es localitzin els problemes.
    ficats genèticament.
                                Manca de suficients mitjans per a l’eradicació o con-
    Les espècies introduïdes invasores són aquelles que  tenció. Una vegada detectada l’espècie invasora
    són transportades per l’home fora de la seva àrea de  al medi natural, i molt especialment en els primers
    presència natural, que tenen capacitat de proliferar als  anys, cal combatre amb prou mitjans. Les probabili-
    nous ambients i que provoquen o poden provocar im-   tats d’èxit en el control minven dramàticament amb el
    pactes sobre la natura, la salut o els bens econòmics. pas del temps.
    L’impacte de les espècies invasores sobre la biodiver- Dispersió competencial. Son molts i molt diversos
    sitat és molt alt, ja que generen canvis dramàtics en  els organismes administratius que tenen relació amb
    el funcionament dels ecosistemes i fins i tot poden fer  l’entrada de mercaderies biològiques (ministeris, con-
    desaparèixer altres espècies. En general es considera  selleries, consells insulars, i ajuntaments). Les espèci-
    que les espècies invasores suposen la segona causa   es invasores no coneixen barreres competencials, pel
    d’extinció d’espècies a nivell mundial (en el cas d’illes,  que per combatre-les fa falta una estratègia integral
    pot ser la primera causa). Les espècies invasores poden  i compartida.
    actuar en sinèrgia amb altres amenaces, com el canvi  Manca de suficient informació i educació pública. Una
    climàtic, que pot afavorit la seva extensió.
                                major consciència social sobre la importància de la
    Els seus efectes no es limiten a l’àmbit de la biodiver- biodiversitat (tant ecològica com econòmicament)
    sitat, i tenen una important derivada econòmica. Els  i sobre l’impacte de les espècies invasores facilitarà
    canvis i impactes als ecosistemes ens acaben passant  l’adopció de les polítiques necessàries. La lluita con-
    factura tard o d’hora, però en els casos en que s’afecta  tra organismes invasors, que en definitiva són també
    a sectors productius (per exemple l’agricultura, l’apicul- éssers vius, no genera simpatia social ni vots. Però és
    tura, etc) els costos es fan palpables de forma més rà- una responsabilitat que els nostres governants no po-
    pida. De la mateixa manera els canvis en el paisatge i la  den defugir.
    biodiversitat poden afectar l’economia turística.
                                Manca, en definitiva, una estratègia de bioseguretat.
    La nostra condició d’illes dificulta l’arribada natural de  Altres indrets del món han aprofitat la seva condició
    noves espècies a les Balears, ja que moltes no poden  insular per protegir la seva biodiversitat i la seva eco-
    superar la travessa marítima. D’altra banda, l’arribada  nomia front a les invasions biològiques, conscients de
    de flora i fauna de la mà de l’home té lloc en general  la seva importància.Aquí malauradament només ens
    per poques portes i ben identificades: ports i aeroports.  preocupam quan l’invasor afecta o pot afectar sectors
    El comerç i els viatges són pràcticament les úniques  econòmics sensibles com l’agricultura.
    vies d’entrada a regions insulars. A diferència del conti- A la vista del passat i el present, és previsible un futur
    nent, on les espècies invasores poden arribar fàcilment  amb noves arribades i extensions d’espècies invasores
    per terra estenent-se de forma natural, o mitjançant el  a les Balears, amb uns efectes que normalment són
    transport terrestre de mercaderies absolutament in-  greus o molt greus sobre la biodiversitat i altres ele-
    controlable, aquí gaudim d’una condició excepcional  ments fonamentals de la nostra vida. No es pot seguir
    per poder controlar l’arribada d’espècies indesitjables.
                               actuant tard, reactivament, selectivament i de forma
    Tot i així, en el que va de segle XXI han progressat a les improvisada i insuficient. •
    Illes les invasions de diverses espècies sense que s’ha-
    gin pogut controlar adequadament, i un grapat d’elles
    fins i tot han aconseguit protagonisme als mitjans de
    comunicació. Sembla que no tenim prou capacitat per
    evitar l’entrada i extensió d’espècies perilloses a les Ba-
    lears. Què està fallant? Segurament moltes coses:

     Manca d’una base jurídica sòlida, àgil i eficient. La mi-
     llor forma de lluitar contra les invasores és no deixar
     que arribin al medi natural. Les estratègies aplicades
     fins ara són bàsicament reactives, d’intervenció quan
     la plaga ja s’ha estès. Cal disposar d’eines legals per
     aturar els invasors a la porta d’entrada.   4 - EB51
   1   2   3   4   5   6   7   8   9