Page 7 - Es Busqueret 49
P. 7

dant són les gavines Larus michahellis,  Metodologia          identificació puntual amb el telescopi.
    sobretot als territoris més propers a la                En total 240 minuts d’observació activa
    costa on pot suposar quasi el 70% de  Es va començar determinant un  en un radi de diversos quilòmetres
    captures (AQUILA a-LIFE, doc. int.).  lloc que tingués bona visibilitat sobre
                      una gran àrea dins cada un dels terri- Les visites es van fer amb una o
       Malgrat ser una espècie de mida  toris de cria d’àguila cuabarrada i que  dues setmanes de diferència, i hi par-
    grossa i d’aspecte rabassut (150-160 cm  fos de fàcil accés per part dels obser- ticiparen tres ornitòlegs diferents, tots
    de punta a punta de l’ala i uns 2 quilos  vadors. També es determinaren altres  ells amb bona experiència en la detec-
    i mig de pes), és una espècie notable- llocs on no hi havia constància de la  ció i identificació dels rapinyaires bale-
    ment discreta i molt poc observable.  presència d’aquest rapinyaire a la resta  ars.
    El projecte AQUILA-a-LIFE té una part  de l’illa, per així poder comparar xifres.
    molt important de la població de Ma- En total vam concretar 12 punts amb
    llorca (més de la meitat) dotada d’emis- presència permanent d’aquesta espè- Detecció de problemes en la
    sors GPS que concreten exactament la  cie i 18 punts més sense territoris, però metodologia i proposta d’un
    seva posició cada pocs minuts i per- que representessin la majoria d’hàbitats  nou estudi
    meten el seu seguiment per part dels  de Mallorca (Mapa 1 i Fotografies 1 i 2).
    tècnics del projecte però, tot i sabent  A l’estudi, s’anotarien dades sobre la  De seguida, però, ens vam trobar
    prèviament el lloc precís on es troben,  presència (i abundància relativa) d’àre- amb el problema de com valorar la re-
    són difícils d’observar en la gran majoria  es obertes de carritxar, de pinars, de  petició dels individus detectats, i com-
    de les ocasions.          boscos d’alzines, de marines d’ullastre i  provàrem que l’esforç d’atenció reque-
       Per a tenir més dades i poder de- llentiscle, de mosaic agrícola, de zones  rida per part dels observadors era molt
    tectar indirectament la seva presència,  cerealistes i de la presència significativa  alt, per la qual cosa es va contactar amb
    es va decidir estudiar les altres espèci- d’àrees urbanes. També si era una zona  na Beatriz Martínez-Miranzo, doctora
    es d’aus rapinyaires (les seves compe- muntanyosa, si hi havia turons o si, en  en Zoologia de la Universitat Complu-
    tidores i, com hem dit, a vegades tam- general, era una zona plana (vegeu Grà- tense de Madrid (i que ja havia fet tre-
    bé les seves preses) presents als seus  fica 1).            balls sobre aquesta espècie a Aragó i a
    territoris, però havia de ser un mètode  Entre la darrera setmana de maig  Mallorca) (Martínez-Miranzo, B. 2016a,
    senzill i poc complicat, que fos fàcil  i la primera de setembre, un sol obser- Martínez-Miranzo, B. 2016b i Martínez-
    d’entendre i d’aplicar. D’aquesta mane- vador va fer dues visites a cada un dels  Miranzo, B. 2020).
    ra intentàrem trobar un “índex de pro- 30 punts. Dues hores seguides al matí,  Després d’uns breus debats, es va
    babilitat de detecció” dels rapinyaires.  sempre entre les 08:30 a les 11:30 h, i  modificar notablement l’estratègia per a
    Una xifra, en definitiva, que podria ser  dues d’horabaixa, entre les 17:00 i les  un proper nou estudi que recollirà da-
    comparada amb altres àrees on no hi ha  20:00 h, anotant el màxim d’individus  des a l’hivern i a l’estiu dels propers dos
    territoris i treure’n conclusions. Una ve- observats de manera simultània a tota  anys per a determinar molt millor les
    gada obtingut, es podria seguir l’evolu- la zona. Es va fer mitjançant una recerca  dades de detectabilitat dels rapinyai-
    ció futura repetint el procés de manera  visual amb l’ajuda dels prismàtics i una  res a Mallorca. Es reduirà el temps de
    sistemàtica.                              cens efectiu, es minimitza la repetició


                                                      EB51 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12