Page 6 - Es Busqueret 49
P. 6

A l’estiu del 2020, i en paral·lel amb  al 2011 i acabat al 2018 per a reintroduir  L’àguila cuabarrada és un súper-
    les tasques del projecte AQUILA a-LIFE  l’àguila cuabarrada a Mallorca. depredador que ocupa un espai a dalt
    (LIFE 16 NAT/ES/000235) que s’encar- Actualment, aquest rapinyaire  de tot de la cadena tròfica, i està es-
    rega de mantenir i reforçar les poblaci- està en severa regressió a tota la Me- pecialitzat en la captura de vertebrats
    ons de l’àguila cuabarrada Aquila fasci- diterrània per causes antròpiques, i la  de mida mitjana. A Mallorca hi ha, ara
    ata dins la Mediterrània occidental, es  major font de problemes són les torres  mateix, una població de 10 parelles ter-
    va programar una recollida de dades de  elèctriques d’alta tensió (sobretot les  ritorials amb un total d’una quarantena
    camp per a saber més sobre aquesta  que tenen diverses derivacions, les que  d’exemplars, amb predació documen-
    espècie i, sobretot, com incidia la seva  tenen els aïlladors rígids amb el pont  tada sobre conills, llebres, marts, mos-
    presència sobre les altres rapinyaires  superior i les que tenen la creueta en V  tels, eriçons, moixos, coloms, puputs,
    territorials. Cal recordar que aquest pro- amb el conductor central no aïllat) que  tudons, perdius, guàtleres, sebel·lins,
    jecte és la continuació del LIFE-BONE- causen, cada any, moltíssimes morts  xoriguers, corbs i àguiles calçades però,
    LLI (LIFE 12 NAT/ES000701), començat                  curiosament, la seva presa més abun-
                      per electrocució (GREFA, 2020).
      A la plana anterior, Xoriguer Falco tinnun-
      culus. Foto: Juanjo Bazán.

      A dalt, Fotografia 1. Zona de Lloseta on hi
      ha un territori d’àguila cuabarrada. És un
      hàbitat de muntanya amb pinar i, en me-
      nor mesura, de mosaic agrícola i alzinar.

      A la dreta. Mapa 1. En rosa els punts dins
      dels territoris d’àguila cuabarrada. En
      groc els punts situats fora dels territoris.

      A la plana següent, Fotografia 2. Zona
      de Sa Duaia, a Artà. Àrea de turons amb
      molt de càrritx sense territoris d’àguila
      cuabarrada.

   6 - EB51
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11