Page 10 - Es Busqueret 19
P. 10

I aquí, què hi veus?
    Per Pere J. Garcias
    perejota@telefonica.net

                                                    PERE J. GARCIAS


        L’aspecte estilitzat,
     1  coa i cames llargues
       i mescla de blanc,
      negre i gris ens indica
     que és un xàtxero blanc
     (Motacilla alba).       El disseny del cap,
     2  amb gens de negre
       al front i amb un
       lleuger tint groguenc,
     ens mostra que no és un
     mascle, aleshores podria
     ser una femella adulta o
     un jove.     3  El moviment de ba- 4  Les cames llargues i  5  El contrast entre les  6 El bec prim, adequat
       lanceig de la coa és    robustes, amb l’un-    grans  cobertores     per menjar insectes
       el que ha donat nom a   gla del dit posterior  mudades, noves i més    i matèries blanes, no
     la família Motacilidae, que  llarga i recta el delaten  grises, i les velles, més  li impedeix d’alimentar-se
     vol dir literalment “el que  com un aucell d’hàbits ter- marronoses i esfilagarsa- de petites llavors i vegetals
     mou la coa”.        restres, que peona incan- des, mostren que és un  tous, sobretot a l’hivern.
                   sablement a la recerca del  juvenil, aleshores una fe-
                   recapte.         mella jove.     Quin nom més rar!


    El rupit (Erithacus rubecula)


    Per Pere J. Garcias

       Del grec érithakos, derivat amb tota  pit roig que ha derivat en ropit), el caste-
    seguretat d’érythros, roig, era el nom que,  llà petirrojo, el portuguès pisco de peito
    segons Aristòtil, ja es donava al ropit. ruivo, el francès rougegorge, l’italià petti-
    Plini parla d’un erithacus, aucell que sols rosso, l’alemany rotkehlchen, el neerlan-
    se veu a l’hivern (pensau que a la medi- dès roodborst i el suec rödhake. El nom
    terrània meridional és un aucell migrant  anglès robin és molt més controvertit, ja
    i hivernant) i que a la primavera se me- que certs autors el consideren provinent
    tamorfosaria en un coa-roja (Phoenicurus  del francès robin, que és un nom familiar
    phoenicurus). El nom específic rubecula és  de Robert, però que també es refereix al
    un diminutiu del llatí rubor (roig) i rubeo  xot. La confiança del ropit envers l’home
    (ser roig) probablement degut al fet que  el fa semblar un poc ximple, com el xot,
    el roig no seria molt intens, sinó més aviat  i d’aquí és versemblant que en derivi el
    taronja o roig ataronjat, és a dir, seria un  nom. Ja com a curiositat, robin, en fran-
    “roget”.              cès, ha donat lloc a robinet, és a dir, una
       El nom comú en moltes llengües fa  aixeta o grifó, probablement de quan s’es-
    referència al pit roig, com és el cas del  culpien en forma de cap de xot. •
    català pit roig, (a les illes s’empra la forma
                                                    CATI ARTIGUES
     10 - EB19
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15