Page 9 - Es Busqueret 19
P. 9

ESTUDI DELS AUCELLS


                                     L’Atles d’hivernants


                                            Per José Luis Martínez
                                             joseluismartinezmartin@yahoo.es
                          Els censos hivernals, un nou període d’estudi


       Un dels moments menys coneguts  cules de 5×5 km i se realitzen 8 recorre- crets de quasi tota la població, en el cas
     i estudiats de la vida de les aus és, sens  guts per quadrícula i any, comptabilitzant  de les aus aquàtiques, o els agrons en
     dubte, el període hivernal. Les dures con- les espècies i el nombre d’exemplars que  dormidors comunals així ho requereix. A
     dicions meteorològiques, juntament amb  apareixen a cada una d’aquestes divisi- més a més, realitzant aquest procés de
     un comportament molt més silenciós d’un  ons. El treball de camp es desenvoluparà  recompte dels aucells durant 3 hiverns
     bon nombre d’espècies i individus, com- durant 3 hiverns.      consecutius, podem saber si es produ-
     pliquen l’aplicació dels mètodes d’estudi               eixen variacions entre els anys en funció
     que s’empren per censar-los. No obstant,  Amb aquesta metodologia no co- de les diferents condicions me-
     durant aquest mateix moment de l’any  neixem únicament quines són les   teorològiques anuals.
     és també quan es dona una major mor- espècies que es presenten
     talitat d’aus, aspecte fonamental a tenir  durant l´hivern, sinó             Tota aques-
     en compte per entendre les dinàmiques  també en quina                 ta informació és
     poblacionals, tant de les aus sedentàri- quantitat ho fan,               acumulada  en
     es, que viuen tot l’any a les nostres illes,  en quin lloc de             bases de dades
     com de les hivernants, que són aquelles  les illes les tro-             que  facilitaran
     que ens visiten per passar l’hivern. bam i quins tipus                els coneixements
                      d’hàbitat ocupen.                  necessaris per in-
       Des de fa dos hiverns, el GEN-GOB  Per a algunes espè-             tentar respondre les
     Eivissa, el SOM Menorca i el GOB Mallor- cies, com les aus nocturnes, les  preguntes que es fan
     ca han posat en marxa el I Atles d’aus  aquàtiques, els agrons o les aus ma-  sovint els encarregats de
     hivernants de les Illes Balears. Més de  rines, es realitzen censos específics per  la conservació de la nostra
     120 persones realitzen diversos censos i  conèixer quins són els seus efectius. La  avifauna: quins? quan? on? en
     recorreguts per avaluar les poblacions hi- peculiar biologia de les aus nocturnes  quina quantitat? i, sobretot, per què? •
     vernants. S’han dividit les illes en quadrí- o marines, la concentració a llocs con-    Per què les Balears?

       Hi ha diversos factors que fan atrac-
    tives les Balears per a aquestes espècies
    d’aus, però tots depenen d’un “tàndem”
    molt important: temperatures moderades
    i aliment abundant.

       Per a les aus aquàtiques i els limíco-
    les, per exemple, les zones humides de la
    Mediterrània són llocs perfectes per pas-
    sar-hi l’hivern, ja que les pluges de tardor
    fan augmentar la seva superfície inunda-
    da i, per tant, l’aliment i, d’altra banda, les
    temperatures suaus de l’hivern no perme-
    ten que l’aigua se congeli, al contrari del
    que succeeix amb freqüència a latituds
    més septentrionals.

       Per altra banda, a les Balears, com
    a altres zones de la Mediterrània, moltes
    plantes amb fruits carnosos com la mata
    (Pistacia lentiscus), l’aladern (Phillyrea
    angustifolia) l’ullastre (Olea europaea var
    sylvestris), l’aritja (Smilax aspera) o la
    murta (Myrtus communis), entre d’altres,
    cercant una relació d’interès mutu, oferei-
    xen a la tardor la màxima maduració dels
    seus fruits. Aquest fet coincideix amb els
    moviments migratoris i la hivernada dels
    aucells, que troben a l’arribada un tipus  Manuel Suárez
    d’aliment amb un alt contingut en greixos
    i aigua. La planta s’assegura, a canvi, la  Mata (Pistacia lentiscus) - Planta dioica abundant a les garrigues i sotaboscs de pinars i alzi-
    dispersió de les seves llavors. •  nars. Els seus fruits, molt aromàtics, són decisius en l’alimentació de molts petits passeriformes
                      que ens visiten durant l’hivern. De fet, diversos estudis identifiquen el fruit de la mata com un
                      dels més consumits durant l’octubre i novembre. Nutricionalment rics, contenen nivells elevats de
                      greixos assimilables i proteïnes.
                                                    EB19 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14