Page 3 - Es Busqueret 20
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari
                        2
                                        14
 Xinxa careta africana (Scantius aegyptus)    A través de l’objectiu       L’entrevista
                                            Xavier Canyelles
                          per Andrés Barquier

                                            per Enric Culat
                        3
                        Sumari
                                        16
                                          Més que aucells
                                            Ophrys balearica
                        4
                        Editorial               per Cati Artigues
                          Son Bosc              Notícies del món
                                            Els coloms abandonen
                        5  Son Bosc              per Enric Culat
                        Actualitat               l’exèrcit
                          per Antoni Muñoz  i Anna Traveset
                                        17
                                          Identificació
                        9
                        Es Busqueret aplaudeix         Els pàrids
                          El projecte Avilinea        per Cristina Fiol
                          Es Busqueret es queixa
                                        18
                          Fumigació de camins       Es Busqueret se’n va de viatge
                          per Joan Vicenç Lillo       Austràlia
                                            per Steve Nicoll
                      10   La migració          20  Quadern de camp
                        Naturalisme

                                            per Steve Nicoll
                          per Eduard Amengual        Quin nom més rar
                          L’estudi de la migració       per Pere J. Garcias
                          per Manel Llabrés i Xavier Llabrés
                                         21  Des de l’aguait
                      12   Formentor             Passeriformes
                        Un racó per descobrir
                                            migratoris
                          per Lalo Ventoso          per Maties Rebassa

                      13   per Pere J. Garcias     23
                        I aquí, què hi veus?          Resum d’activitats


                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears
                       Número 20 - Primavera 2010 - Publicació gratuïta.
                       www.esbusqueret.com - info@esbusqueret.com
                       Edita
                          GOB - Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
                          Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                          www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Xisco Lladó
                       Comitè editorial
                       Enric Culat
                       Cristina Fiol
                       Rafel Mas
                       Manuel Suárez
                       Revisió lingüística Disseny i maquetació
                       Magdalena Prohens  Antoni Muñoz, Toni Rubio, Xisco Lladó.
                       Han col·laborat a aquest número:
                       Eduard Amengual, Cati Artigues, Andrés Barquier, Juanjo Bazán, Patxi Blasco, Santi Costa, Miquel
                       Àngel Dora, Damià Jaume, Alice Jones, Zeeba Khan, Joan Vicenç Lillo, Manel Llabrés, Xavier Lla-
                       brés, José Luis Martínez, Oliver Martínez, Carolina Morales, Xavier Moranta, Antoni Muñoz, Steve
                       Nicoll, Lluís Parpal, Maties Rebassa, Toni Salas, Anna Traveset, Lalo Ventoso, AFONIB.
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275 - Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial,
                       amb finalitat comercial.
                       Impressió
                       Taller Gràfic Ramón - Palma - Paper 100% reciclat.


                                                    EB20 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8