Page 8 - Es Busqueret 20
P. 8

Parlen els experts - Son Bosc
    Pèrdues a les Balears en l’Any de la Biodiversitat


    Per Anna Traveset - IMEDEA (CSIC/UIB)
       En aquests dies que sentim tant a xer- ha estat molt alterat prè-
    rar, per desgràcia, de corrupció i malversació  viament per mor de l’acti-
    de fons públics, no puc deixar de pensar en  vitat humana (antigament
    els pocs escrúpols i en la gran irresponsabi- s’hi extreia arena i havia
    litat que mostren alguns polítics que, durant  estat zona de conreus,
    un temps, tenen la ‘paella pel mànec’, i en les  abandonats des de fa dè-
    conseqüències que a llarg termini pot tenir  cades), és una zona que es
    un mal ús del seu poder. En alguns casos, els  manté oberta al mar i que
    doblers que han malversat potser es podran  es podria anar recuperant
    tornar a les arques públiques, i les repercus- amb els anys. Vull dir aquí
    sions per als ciutadans no seran gaire greus,  també que caldria que tots
    almenys des del punt de vista econòmic, que  féssim l’esforç de no pen-
    no moral. Una altra història, però, és el mal  sar en el nostre territori a
    que poden fer al nostre territori, als valors  curt termini i reflexionàs-
    naturals, que és irreparable. El de Son Bosc  sim sobre la Mallorca que
    és un més dels casos de danys que haurem  volem deixar als nostres
    de recordar per molt temps si, finalment, es  fills, néts, besnéts… ZEEBA KHAN
    converteix en un camp de golf.
                        En segon lloc, la zona Censant pol·linitzadors a Son Bosc.
       Com molts altres ciutadans d’aquesta  és especialment rica en or-
    illa, em deman: quin sentit té construir un  quídies (el 2009, hi vàrem comptabilitzar prop  diürnes com nocturnes. A la vegada, aquesta
    altre camp de golf a Mallorca, si ja en tenim  de 3000 peus d’orquídies de sis espècies dife- alta abundància i diversitat d’insectes atrau
    prop de 25? Per què els polítics/promotors no  rents en un àrea de poc més de tres hectàre- ocells a la zona, entre els quals val la pena
    es paren a pensar un moment en el profit que  es; en alguns llocs concrets hi podem trobar  citar dues espècies protegides per la Unió Eu-
    li podrien treure a aquesta zona tan diversa  més de 30 peus per metre quadrat!), entre les  ropea: l’abellerol (Merops apiaster) i el falcó
    i tan bonica sense alterar-la? Costa tant de  quals trobam la singular Anacamptis (Orchis)  marí o de la reina (Falco eleonorae). El primer
    veure que la presència d’una àrea natural,  robusta, una impressionant orquídia típica de  construeix els nius a forats fets als talussos
    com és el parc de s’Albufera i Son Bosc, en  praderies dunars que pot arribar a fer més  d’arena, i per tant, la modificació de l’hàbitat
    aquesta part de Mallorca, li dóna un caire es- de mig metre d’alçada i que, segons experts  molt possiblement suposarà la seva desapari-
    pecial a la platja de Muro i la fa molt més  en orquídies - concretament l’anglès Richard  ció irreversible d’aquesta zona; a més, caldrà
    atractiva que altres zones per a moltíssims de  Bateman, del Kew Royal Botanic Gardens- té  veure si tindran suficient aliment (insectes)
    turistes? i que en podrien venir encara molts  la seva major població a Son Bosc. Sols amb  per decidir quedar-s’hi a fer el niu. Per al fal-
    més si es fes la propa-               aquestes dues raons,  có, Son Bosc també representa un lloc estra-
    ganda necessària dels                en molts països del  tègic per alimentar-se en el període intermedi
    valors ambientals que               nostre entorn ja n’hi  entre el final del pas migratori prenupcial i
    té?. Són precisament                hauria prou per decla- l’inici del pas postnupcial de passeriformes,
    els valors ambientals                rar la zona d’Interès  ja que hi troba una gran quantitat de cole-
    els que haurien de                Nacional. En canvi,  òpters, concretament d’escarabats bataners
    considerar els empre-                a Balears, i per més  o de Sant Joan que, any rere any, emergei-
    saris de la platja de              irònic que sembli, una  xen del sòl arenós de la zona. La destrucció
    Muro per treure-li par-               majoria de diputats al  d’aquest espai igualment podria suposar la
    tit econòmic, ja que               Parlament ha votat a  desaparició de Son Bosc d’aquest ocell ame-
    perduraran molt més                favor de declarar la  naçat i protegit legalment i, per tant, perdrí-
    temps que els benefi-                zona ‘d’Interès Au- em l’oportunitat de contemplar aquest mera-
    cis dubtosos d’un camp                tonòmic’, perquè s’hi  vellós i únic espectacle de la natura. Aquests
    de golf. Ens manca                pugui construir un  exemples d’interaccions ens mostren, una
    molta imaginació. (Per                camp de golf.   vegada més, que és erroni tractar la natura
    motius d’espai no en-                          com un sistema de compartiments tancats,
    traré a valorar aquí el                  I en tercer lloc,  i que una bona política de conservació ha de
    sentit que té construir               però per a mi no  considerar l’entorn, i no exclusivament les mil
    més camps de golf,                menys important que  i busques hectàrees protegides.
    considerant els esce-               els dos anteriors, un
    naris de canvi climàtic               altre valor ambiental  Son Bosc constitueix un recurs no reno-
    que es preveuen per                d’aquest espai és la  vable, com tant d’altres a Mallorca, que me-
    a l’àrea mediterrània CAROLINA MORALES      gran diversitat de flora  reixerien protecció perquè els puguin gaudir
    i, concretament, per                i fauna nativa, i d’inte- les generacions futures, i no hi ha dubte que,
    a Balears, a bastant Rodanthidium i Megascolia en Orchis flagrans. raccions ecològiques  una vegada convertit en un camp de golf, la
    curt termini).                    que hi podem trobar i  seva alta diversitat s’haurà reduït enorme-
                      gaudir. Hi hem censat prop d’un centenar d’es- ment. En els darrers 50-60 anys, hem perdut
    Quins valors ambientals té Son Bosc? pècies de plantes, moltes anuals i d’una gran  ja prop d’un 30% de la biodiversitat del plane-
                      varietat de formes i colors, que atrauen, a la  ta, però sembla que encara no en tenim prou.
       En primer lloc, cal recordar que Son  vegada, una elevadíssima quantitat i diversi- Les Nacions Unides han declarat el 2010 l’any
    Bosc és el que queda d’un hàbitat (dunes  tat d’insectes (n’hem identificat fins ara 234  de la Biodiversitat, i a Balears ho celebram
    costeres fixes amb vegetació herbàcia) que  espècies diferents, la majoria pertanyents al  perdent-ne més… és així de trist! •
    està en regressió a Europa a causa de la  grup dels himenòpters, que inclouen abelles,  Agraïments: Tonyo Alcover, Alejandro Martínez-
    pressió urbanística que hi ha hagut a la  vespes i formigues). S’hi han trobat també  Abrain i Beni Padrón, que han fet comentaris valu-
    costa pel model de sol i platja. Malgrat que  gran nombre d’espècies de papallones, tant  osos a una versió prèvia d’aquest article.

     8 - EB20
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13