Page 7 - Es Busqueret 20
P. 7

no suposàs    Però la cosa pot ser encara pit-
                 cap impedi- jor: controlats pels empresaris hotelers
                ment impor- que promouen el camp de golf, Unió Ma-
                tant per a la
                      llorquina i el Partit Popular han presentat
                      iniciatives parlamentàries amb l’objectiu
                construcció
              del camp de golf.
   Abellerol Merops apiaster de Flora i Fauna, organis- d’anul·lar el PORN que per ara protegeix
                      part de Son Bosc. La iniciativa del PP pre-
             En el Consell Assessor
                      tén que s’anul·li la protecció amb la de-
          me consultiu que va informar
                      de camp de golf de Son Bosc, per increïble
        sobre el Pla de conservació, no  claració “d’interès autonòmic” del projecte
    es va permetre votar les esmenes que el  que sembli. Arribat a aquest punt, esta-
    GOB i altres entitats havien presentat per  rem d’acord que les coses estan molt ma-
    escrit; una d’aquestes esmenes proposava  lament, i no només per Son Bosc. Que el
    acceptar les indicacions d’un informe en- partit polític més votat en aquesta comu-           Cati Artigues
    carregat per la pròpia Conselleria de Medi  nitat autònoma sigui capaç de presentar
    Ambient a una consultora independent,  sense ruboritzar-se una iniciativa tant ab-
    en el qual es recomanava ampliar l’àrea  surda com aquesta, clarament adreçada a
    protegida més enllà de la proposta que fi- fer possible un projecte concret i per ordre  Escarbat de Sant Joan
    nalment es va aprovar.       de determinats empresaris hotelers… Crec      Polyphylla fullo
                      que ens ho hem de fer mirar. Acumulam
        En aquests anys passats la ne- una experiència de 4 dècades de turisme
    cessitat d’evitar la destrucció de Son Bosc  de masses i gairebé altres tantes de de-
    ha mogut a algunes de les més importants  mocràcia. Hem après alguna cosa?  Orquídia híbrida
    entitats de conservació del món, com la                Orchis x albuferensis
    IUCN, Wetlands International, PlantaEu-   A l’hora d’acabar aquest article
    ropa o WWF, que han instat el Govern a  Son Bosc ha estat ferit, però encara és
    protegir la zona. Tot i això el Govern no  viu. Hem de seguir reclamant, amb totes
    reaccionà fins al 26 de febrer, quan feia  les forces disponibles, justícia per a Son
    dies que les obres ja havien començat, i  Bosc, i això vol dir conservar els seus va-
    aquesta reacció fou possible només per- lors naturals únics. Per posar un símil que
    què dies abans s’havia tret Unió Mallorqui- puguin entendre fins i tot aquells qui, a
    na del Govern.           Son Bosc, només hi veuen enderrocs i
                      brutor, permetre que acabi convertit en el
        El 26 de febrer el Govern acor- camp de golf que fa 25 a Mallorca seria
    dà l’inici d’un Pla d’Ordenació de Recur- com utilitzar obres d’art de Miquel Barceló
    sos Naturals (PORN) de s’Albufera que, a  per tapar els clots dels carrers de Muro. •
    més dels terrenys de l’actual parc natu-
    ral, incorpora algunes àrees perifèriques
    i de gran valor, entre les quals una part
    de Son Bosc. Les obres del camp de golf,
    que havien començat dies abans, queda-
    ren paralitzades a la zona PORN, però no
    a la resta, que no s’hi va incloure. La zona
    no protegida ja ha estat arrasada. Hem
    perdut una zona d’hàbitat potencial per a
    l’orquídia de prat, on també vivien milers
    d’exemplars d’altres espècies d’orquídies i
    que era important per a moltes espècies
    de fauna.                        Mosques grosses
                                 Ophrys apifera

     Tiruril·lo menut                            Abellera olorosa
     Charadrius dubius                           Orchis fragans

                                                    EB20 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12