Page 6 - Es Busqueret 20
P. 6

recollit per la revista National Geographic.  que valora l’impacte ambiental de deter-
                      En algunes ocasions s’han arribat a regis- minats projectes i que depèn de la Con-
                      trar més de 100 falcons simultàniament.  selleria de Medi Ambient, l’any 2005 infor-
                                        mà favorablement del projecte de camp
                          Per damunt de les orquídies, els  de golf malgrat un informe desfavorable
                        abellerols i els falcons, la importància  emès pel Servei de Protecció d’Espècies
                        ecològica de Son Bosc rau sobretot en  de la pròpia Conselleria. Això sí, l’informe
                        el conjunt de la seva biodiversitat i en  d’Espècies és desfavorable, però amb con-
                        les relacions que s’estableixen entre  dicions per si la CBMA decidís no fer-ne
                        diferents espècies (la dels falcons i  cas (és el primer informe d’aquest tipus
                        els escarabats n’és un bon exemple).  que hem vist mai). D’aquestes condicions,
                        Son Bosc ha estat identificat com una  la CBMA decidí acceptar només aquelles
                       de les zones amb més biodiversitat de  que no afectassin substancialment el pro-
                      Mallorca, més alta que la majoria de zones  jecte. En definitiva: el projecte havia de
                      incloses dins el veïnat Parc Natural de s’Al- rebre el vistiplau ambiental sí o sí. Recor-
                      bufera.               dem un detall important: la Conselleria de
                                        Medi Ambient estava dirigida per Jaume
                          Però ja us podeu imaginar que  Font (Partit Popular) que públicament ha-
                      no tothom sap, pot o vol apreciar tota  via donat suport al projecte de camp de
                       aquesta riquesa natural. Des de l’any  golf.
    Orquídia de prat            1998 es tramita a la zona un camp
    Orchis robusta
                         de golf, promogut per Golf Playa
                          de Muro S.A. Aquesta societat  Son Bosc ha estat
                            està participada fonamen-
                              talment per empreses  identificat com un
                               hoteleres amb forta
                                implantació a la  dels llocs amb més
                                 platja de Muro,  biodiversitat de
                                 com Grupotel
                                 (amb el 43%  Mallorca, superior a
                                 del capital) o
                                Cesgarden (amb   la de moltes àrees
        Les con-                    el 29%). L’exbatle  que actualment
    dicions particulars             de Muro, del qual parlàrem al
    de sòl arenós i humit       principi, participa en una societat que, a la  formen part del Parc
    són adequades, a més de per  a les  vegada, forma part de Cesgarden.  Natural de s’Albufera
    orquídies, per a moltes altres espècies de
    flora que atreuen gran quantitat d’insec-   L’any 2003, amb el Pacte de pro-
    tes. Hi trobarem espècies molt interes- grés al Govern, s’acordà la incorporació de
    sants, com la papallona Hyles dahlii, en- Son Bosc i altres zones al Parc Natural de   L’obligació legal de fer un Pla de
    dèmica de les Balears, i fins i tot s’hi estan  s’Albufera. Però 8 mesos més tard, amb  conservació de l’orquídia de prat, pel fet
    estudiant alguns especímens que podrien  Jaume Matas a la presidència del nou exe- d’estar catalogada com a vulnerable, es va
    constituir noves espècies encara no des- cutiu, la protecció fou revocada i es deixà  solucionar amb un Pla de mínims, que no
    crites per la ciència.       el camí net al camp de golf.    inclou com a zona de protecció tota l’àrea
                                        potencial per a l’espècie (fins hi tot hi va
        Aquests insectes són l’aliment de   La tramitació d’aquest projecte  quedar fora algun exemplar). Aquest fet,
    moltes espècies d’aus, algunes espectacu- és un exemple “de llibre” de fins on es pot  en la nostra opinió no garanteix la con-
    lars. L’abellerol (Merops apiaster) és l’aucell  arribar a viciar el control ambiental de les  servació de la població d’orquídia que, en
    multicolor per antonomàsia. El mes d’abril  actuacions urbanístiques. La Comissió Ba- principi, s’hauria de pretendre protegir, i
    arriba des dels seus llocs d’hivernada afri- lear de Medi Ambient (CBMA), organisme  pensam que es va ajustar de forma que
    cans i, per reproduir-se, s’instal·la a zones
    on el terra és prou tou com per poder-hi
    excavar els seus nius. Per això utilitza so-
    bretot els terrenys dunars. Els darrers 20
    anys s’ha reduït moltíssim el nombre de
    localitats mallorquines on cria l’abellerol,
    i Son Bosc és, en aquests moments, amb
    una quinzena de parelles, la major colònia
    mallorquina d’aquest aucell amenaçat.

        Una altra espècie espectacular
    que també passa l’hivern al sud (en aquest
    cas a Madagascar) és el falcó marí (Falco
    eleonorae). Durant la primavera i l’estiu els
    insectes són part fonamental de la seva di-
    eta, i a Son Bosc hi té lloc un vertader es-
    pectacle. A principis d’estiu, des de la pos-
    ta de sol i fins que arriba la fosca negra,
    emergeixen del terra els escarbats de Sant
    Joan (Polyphylla fullo), que volen cap als
    pins per alimentar-se. És el moment que
    aprofiten els falcons per fer-se amb aquest
    escarbatot, capturant-lo i menjant-se’l en
    vol. Aquest comportament va ser registrat                       Sebel·lí
    per primera vegada l’any 2004, fet que fou                       Burhinus oedicnemus

     6 - EB20
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11